В края на декември в Брюксел беше одобрен доклад на Европейската комисия (ЕК), свързан с новите изисквания относно етикетирането и опаковането на аграрни продукти, предлагани в търговската мрежа на крайните потребители. „Целта на етикетирането на хранителните продукти е да гарантира, че потребителите имат достъп до пълната информация за съдържанието и състава на продуктите, за да защити здравето и интересите им.

 

Друга информация може да предоставя подробности за конкретен аспект на продукта, като например неговия произход или начин за производство. Някои хранителни продукти, като генетично модифицираните организми, алергенните храни, храните, предназначени за кърмачета, или дори различни напитки, също са обект на конкретни регламенти“, пише в доклада на ЕК.

 

Според новите правила при опаковането на хранителните продукти трябва да се спазват критериите за производство, за да се избегне замърсяването на хранителните продукти. Новите изисквания са на базата на приет през 2011 г. Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент (ЕП).

 

Настоящият регламент обединява директиви 2000/13/CE относно етикетирането на храните и 90/496/ЕИО относно етикетирането за питателност на храните с цел подобряване на равнището на информираност и защита на потребителите в ЕС. От 2014 г. върху етикетите на храните ще трябва да се изписват целите наименования на вложените добавки и подобрители, вместо обозначенията „Е“.

 

С новите изисквания е регламентиран дори размерът на буквите, с които е изписана информацията за храните. След влизането на регламента в сила е предвидено размерът на буквите да бъде 1.2 мм. Без да се засягат националните мерки, задължителната информация за храните се обозначава на видно място по такъв начин , че да бъде лесно видима, четлива и когато е необходимо - незаличима.

 

Европейският регламент е задължителен и за България. Той ще се прилага поетапно. Датата на прилагане на приложението относно наименованието на храните и специфичните съпровождащи данни е 1 януари 2014 г. Цялостно настоящият регламент ще се прилага от 13 декември 2014 г., с изключение на разпоредбите, свързани с обявяването на хранителната стойност, които се прилагат от 13 декември 2016 г.

 

До 13 декември 2014 г. ЕК трябва да е готова и с предложение за етикетиране на продуктите от месо – птиче, свинско, овче и козе, което да задължи производителите да изписват върху стоката задължително държавата-производител на суровината.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!