Остава само седмица, в която птицевъди и свиневъди могат да подадат заявление за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".
 
 
Документи за държавната помощ за хуманно отношение и по двете схеми се подават до 29 март. 
 

Хуманно отношение към птиците

Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г. е 34 560 000 лв.
Допустими за подпомагане са следните птици по видове и категории: кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; патици един оборот (до 12-та седмица - 84 дни).
 
 
Птицевъдите могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане: 
      • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;
      • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт. Мярката се прилага само за родители от кокоши вид (месодаен и яйценосен тип);
     • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата);
     • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). Мярката се прилага само за бройлери. 
 

 

Хуманно отношение към свинете 

Финансовият ресурс за 2019 г. по схемата е 33 000 000 лева.
Помощта за отглеждане на прасета за угояване се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата.
 
 
За подпомагане на угоени прасета, документи за участие в първия транш ще се приемат от 2 до 17 май 2019 г. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 2 до 17 септември, а третият – от 7 до 18 октомври 2019 година. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.
 
В обхвата на помощта за хуманно отношение към свинете са включени следните мерки:
      • Мярка А – Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
      • Мярка Б - Осигуряване на изкуствено осветление за най-малко 11 часа (повече отколкото се изисква по стандарт);
      • Мярка В - Използване на фуражи, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.