Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, е определен одобреният размер на средствата за преходната национална помощ за тютюн за 2015г. 
 
Одобрен е размерът на второто плащане по Преходната национална помощ за тютюн за 2015 г, за пребирането в периода 2007-2009г. референтно количество тютюн, сортова група „Басма". Обособени са две различни групи, производители на тютюн, с референтни количество до 1 тон и до 2 тона, както следва:
 
1. за тютюнопроизводители с референтни количества до 1 тон по 0,95 лв./.кг.;
2. за тютюнопроизводители с референтни количества от 1 тон до 2 тона по 0,87 лв./кг.
 
Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Върховен административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Заповед за разпределяне на тютюн, реколта 2015 г.