Държавен вестник обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
[news]
Финансова помощ от ЕЗФРСР за текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР се предоставя само на МИГ, която е одобрена със заповед на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. или оправомощено от него лице, има сключен договор за изпълнение на стратегия по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 
 
Допустими за възстановяване са разходи за дейности, които са извършени от МИГ след подписване на договора за изпълнение на стратегията за ВОМР като: разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна неработоспособност и други, дължими от работодателя; разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, външни експерти и други);  разходи за услуги, свързани с прилагането на стратегията (правни, счетоводни, одиторски и други); разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ съгласно Наредбата за командировките в страната, приета; разходи за наем на офис; разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги, топло- и електроенергия, вода, охрана на офиса, електронен подпис и други); разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане; офис консумативи и канцеларски материали; разходи за закупуване на един лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места на стойност до 30 000 лв. за МИГ, които нямат закупен лек автомобил и др. 
 
Не са допустими за финасиране разходи за закупуване на техника или оборудване втора употреба; за застраховка на дълготрайни материални активи, които не са придобити със средства, отпуснати по тази наредба; за закупуване на земя и сгради; за данъци и данък добавена стойност (ДДС) с изключение на невъзстановим ДДС; за лихви, глоби и неустойки; за закупуване на лек автомобил, извършени след 2022 г.; за външни услуги и оценка на проекти, извършени от лица, участвали в комисия за избор на стратегии по ПРСР 2014 – 2020 г., в т. ч. когато такива лица са представители на или са експерти от юридически лица и др. 
 
 В срок до 10 работни дни от сключване на договор по реда на Наредба № 22 от 2015 г. МИГ подава заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4.
 
Наредбата гласи, че крайният срок за извършване на текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР за съответната територия на МИГ,включително и за дейност, за която се прилага, е 30 септември 2023 г.