Приемът на заявления за минимална помощ de minimis за сектор Пчеларство започна от вчера, 8 септември 2016 г. Общият размер на предвидените средства е 4 379 000 лева, а право на кандидатстване за помощта имат всички физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, регистрирани към 29 февруари 2016 г. като земеделски стопани са регистрирали животновъдни обекти не по-късно от същата дата. 
 
Предвид на изключителният брой документи, които пчелари трябва да представят, Фермер.БГ синтезира целият списък с информация, която се изисква при кандидатстване. За да бъдем по-полезни разделихме документите в 3 категории.
 
1. Документи, необходими за предоставяне на помощта:
 
а) Заявление, генерирано от ИСАК, в което се декларира:
ЕИК по Булстат (за ЮЛ и ЕТ)
Брой пчелни семейства, за които се кандидатства
IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка
размер на получена друга минимална помощ от 1 януари 2014 г. по Регнамент (ЕС – 1408/2013)
размер на отпуснатата друга минимална помощ от 1 януари 2014 г. по други регламенти за помощи de minimis
б) Копие от ветеринарно-медицинския дневник на пчелина, заверен от регистрирания ветеринарен лекар за извършен задължителен пролетен профилактичен преглед на пчелните семейства, съгласно Държавна профилактична програма. Като тук се посочват броят на пчелните семейства, с извършен пролетен преглед, за които се кандидатства. Копията се сверяват с оригинала и се заверяват от земеделския стопанин и от проверяващия служител на отдел ПСМП, след което ветеринарно-медицинския дневник на пчелина (в оригинал) се връща на земеделския стопанин
в) Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за кандидатстване по мярката (не се отнася за ЕТ)
г) Годишна данъчна декларация за 2015 г., заедно с документи за придобити доходи, по чл. 9, ал . 2 от ЗДДФЛ (за ФЛ) / финансово-счетоводни документи (за ЮЛ и кооперации), доказващи продажби за пчелен мед за 2015 г. Тези документи се изискват при бенефициенти, извършаващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
д) Годишна данъчна декларация за 2015 г., заедно с документи за придобити доходи, по чл.9, ал. 2 от ЗДДФЛ (за ФЛ) / финансово-счетоводни документи (за ЮЛ и кооперации), доказващи продажби на пчелни майки и рояци/отводки за 2015 г. и/или финансово-счетоводни документи, доказващи продажби на пчелни майки и рояци/отводки за 2016 г. Тези документи се изискват при бенефициенти, вписани в Списъка на производителите на пчелни майки и рояци/отводки, за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци).
е) Удостоверение от преработвател, че изкупеният или праработен на ишлеме пчелен мед на бенефициента през 2015 и/или 2016 г. е без отклонение в качеството. Този документ се изисква при бенефициенти, реализирали продажба/преработка на ишлеме на количества пчелен мед на преработвател.
ж) Договор за покупко-продажба за 2015 и/или 2016 г. Изисква се при бенефициенти, реализирали продажба на търговец/изкупвач.
з) Удостоверение от търговеца/изкупвача, че изкупеният от бенефициента пчелен мед през 2015 и /или 2016 г. е включен в изследвана партида и отговаря на изискванията на контрагента (при вътреобщностна търговия на нехомогенизиран пчелен мед, предназначен за последваща преработка). Изисква се при бенефициенти, реализирали продажби на търговец/изкупвач.
 
2. Необходими документи, издадени служебно, в резултат на извършени проверки от отдели на ПСМП:
 
а) Извлечение от регистър по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо регистрация за земеделски стопанин до 29 февруари 2016 г.
б) Извлечени от ИСАК, удостоверяващо регистрация на пчелина, като животновъден обект.
в) Извлечение от регистър Лоши вземания в ИСАК, удостоверяващо дали бенефициента има изискуеми задължения към Фонда.
г) Извлечение от електронната база данни на БАБХ, удостоверяващо дали бенефициента е вписан в регистъра за лицата, извършвали директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Прилага се само в случай на удостоверение, че бенефициентът е регистриран по Наредба 26 и има право да извършва директни доставки.
д) Извлечение от Списъка на производителите на пчелни майки и рояци/отводки за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър, публикуван на интернет страницата на МЗХ, удостоверяващо дали бенефициентът е вписан в него. Прилага се само в случай, че бенефициентът не реализира пчелен мед и/или пчелни продукти.
 
За да кандидатства един пчелар, трябва да представи комплектно досие, включващо:
 
а) Изисквуемите документи по т. 1 и т. 2
б) Договор за предоставяне на държавна помощ
в) Констативен протокол от проверка на място (за бенефициенти, включени в обхвата на проверката – преди сключване на договорите и отпускане на средставата, ДФЗ извършва проверка на случаен принцип на 5% от бенефициентите)
г) Документ за извършено плащане на помощта
 
Заявления за кандидатстване се подават до 26 септември, като сключването на договорите ще започне от 17 октомври и ще продължи до 31 октомври.