С нови промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) ще трябва да се запознаят арендатори, наемодатели и собственици на земеделски парцели. Допълненията станаха факт с постановление за изменение на правилника за прилагане на закона, обнародвано днес в Държавен вестник (брой: 79, от дата 3.10.2017 г.).
 
 
Едно от допълненията гласи, че лицата, които са сключили договори за ползване под наем или аренда на имоти от държавния поземлен фонд, отдадени за създаване и отглеждане на трайни насаждения или за ползване на пасища и мери, след изразено писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите могат да изграждат в имотите:
1. огради или електропастири, системи за противоградова защита и преместваеми спомагателни постройки за обслужване на имота;
2. водовземни съоръжения за подземни води, които не са свързани с изграждането на допълнителна инфраструктура.
 
След изтичане на срока на договора или предсрочното му прекратяване в срок до един месец лицата имат право да премахнат изградените постройки и съоръжения освен водовземните съоръжения за подземни води, като при неупражняване на това право изграденото в имота остава за неговия собственик.
 
Изменения има и за собствениците на сгради и/или съоръжения от имуществото на организациите могат да подадат заявление по образец до министъра на земеделието, храните и горите чрез областната дирекция „Земеделие“ по местонахождението на държавния имот, за да придобият правото на собственост върху застроените и нормативно определените прилежащи площи към сградите и/или съоръженията. Когато процедурата се провежда от директора на областната дирекция „Земеделие“, оправомощен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, заявлението се подава до него.
 
В заявлението се посочват землището, номерът на имота и предпочитаният начин на заплащане стойността на имота. При подаване на заявлението се представя документ за самоличност на заявителя или на упълномощеното лице и се прилагат:
1. копие от документ, удостоверяващ правото на собственост върху сградите и/или съоръженията – собственост на заявителя;
2. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
3. други документи в изпълнение на специалните изисквания на закона.