Австрийското и Румънско председателство на Съвета на Европа представиха доклад за размисъл с предложения относно определянето на някои плащания в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Документът беше презентиран на първото заседание на Работна група по хоризонтални земеделски въпроси в Брюксел. 
 
 
По отношение на законодателния пакет за Бъдещето на ОСП след 2020 г., от страна на Румънското председателство беше изразена амбиция за продължаване на техническите дискусии по досието в рамките на работните групи, извършване на консолидиране на текстове и концепции, както и стремеж за постигане на частичен общ подход през юни 2019 г. 
 
Предложенията на председателствата включват възможности за определяне на размера на подпомагането за интервенциите, които не се базират на площ/животни. Тяхната идея е да се следи дали декларираните разходи кореспондират с реализираните крайни продукти. 
 
[news]
Относно другите интервенции, които не са базирани на площ/животно, двете председателства смятат, че субсидия под формата на среден размер подпомагане, би създала трудности. Те предлагат използване на различен количествен елемент, който да замени плащанията на единица. 
 
Австрийското председателство, в своите предложения за ревизия на текстовете по проекта на регламент за стратегическите планове, предложи да се заменят годишните междинни цели с двугодишни такива. Заедно с това и да се увеличи възможното отклонение без необходимост от обосновка от 25% на 35%. Много държави членки подкрепиха тази промяна като някои поискаха дори по-малка честота на докладване. 
 
ЕК уточни, че е трудно да се приемат двугодишни междинни цели. Комисията счита, че при ежегодното докладване ще помогне да се забележат малките грешки и те ще могат да се поправят своевременно. 
 
Общо разбиране на предложените индикатори и методите за изчисление са от огромно значение. По тази причина, председателствата считат, че спешно следва да се направи задълбочен анализ на индикаторите. В тази връзка индикаторите ще бъдат разгледани подробно на заседание на следващата Работна група по хоризонтални земеделски въпроси (Реформа на ОСП). Тя ще се състои през февруари 2019 г.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.