Нови промени, касаещи земеделските производители, които искат да участват по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, са вече факт, със заповед на министъра на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков.
 
През Кампания 2017 по мярка 10 няма да се приемат заявления, с които се поема нов ангажимент, с изключение на заявления за подпомагане за дейности от направления Пасторализъм, Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство и Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.
 
 
Ще се приемат ангажименти от направление Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи ВПС за дейността за поддържане на затревени площи с ВПС чрез паша от мярка 10 до размера на декларираните площи за Кампания 2016 по направление ВПС от мярка 214, изпълнявани и приключени през 2016 г. Приемът на заявления ще се извършва след изразено и представено писмено съгласие от страна на земеделския стопанин, че одобрението за участие и предоставянето на финансова помощ ще се извърши под условие, че е наличен или е осигурен финансов ресурс за обезпечаване на многогодишните ангажименти по мярка 10 от ПРСР 2014-2020.
 
 
През настоящата  кампания няма да се приемат заявления и по мярка 11, с които се поема нов ангажимент, с изключение на заявления за подпомагане от биологични производители за дейности по направленията по подмярка Плащания за поддържане на биологично земеделие. Заявяване на постоянно затревени площи в тези заявления се допуска само от земеделските стопани, които заявяват за подпомагане животни за дейности от направление биологично животновъдство. Приемът на заявление за подпомагане ще се извършва след изразено и представено писмено съгласие от страна на земеделския стопанин, че одобрението за участие и предоставянето на финансов ресурс за обезпечаване на многогодишните ангажименти по мярка 11 от ПРСР 2014-2020.
 
Одобрение за участие на площи и животни по мярка 10 и 11 за заявленията за подпомагане през Кампания 2017, ще се извършва единствено при условия, че по данни в ДФЗ-РА за съответната мярка е налице наличие на финансови средства за поемане на петгодишния ангажимент по приетите заявления.