Нова директива на Европейската комисия за отглеждане на сорго за посев налага промяна в Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на ЕС.
 
 
Проектът за промените е публикуван от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за обществено обсъждане. Единственото изменение в наредбата е в таблицата за пространствената изолация при производство на семена. В нея се допълва соргото наред с канарско просо, ръжта, тритикалето и царевицата.
 
За производството на базови семена от сорго ще се изисква пространствена изолация от 400 метра, а за производството на сертифицирани семена – 200 метра.
 
Проектът разписва изискване за двойно по-големи отстояния, когато в района има плевели от същия род, като соргото. Такива са балурът (S. Halepense) и тревата суданка (S. Sudanense). Те създават проблем заради кръстосаното опрашване.
 
Предвижда се още нормите за пространствена изолация да бъдат намалявани или изобщо да не се прилагат, ако посевът е достатъчно защитен от естествена изолация или са предприети мерки за предпазване от нежелано чуждо опрашване. 
 
Промените са конкретно във връзка с Директивата за изпълнение (ЕС) 2018/1027 на Комисията от 19 юли 2018 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета по отношение на разстоянията на изолиране за Sorghum spp. (ОВ L 184, 20.7.2018 г.), която трябва да бъде въведена в българското национално законодателство.
 
Срокът, обявен от МЗХГ за обществено обсъждане на проекта, е до 20 декември тази година.