Първа тръжна сесия с тайно наддаване за свободни земеделски земи от ДПФ обяви ОД „Земеделие“ в Добрич. Земите се предоставят под аренда за 10 стопански години. 

Важните срокове през юли

Най-много площи са обявени в общините Крушари, Генерал Тошево и Добричка, в които на търг ще се разиграят съответно 6120 дка, 4451 дка и 4411 дка. Началната тръжна цена в отделните общини е различна и е определена със заповед на министъра на земеделието от 30 март 2022 г.

Наддаването за нивите в община Генерал Тошево ще стартира от 71 лв./дка, в Добричка – от 66 лв./дка, а в Крушари – от 61 лв./дка. Размерът на депозита за участие в търга за земеделските земи за отглеждане на едногодишни полски култури е 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.

Документи за участие се подават всеки ден до 21 юли в ОД „Земеделие“ в Добрич.

Тръжната сесия ще се проведе по график за осемте добруджански общини със задължително присъствие на кандидатите или нотариално упълномощени от тях лица. На 25 и 26 юли ще се наддава за земите в общините Добрич и Добричка, за Крушари – на 27 и 28 юли, за Тервел – на 29 юли, за Генерал Тошево – на 1 август, а търгът за парцелите в Балчик, Каварна и Шабла е насрочен за 2 август.

В тръжната сесия могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани. Те не трябва да имат натрупани задължения, данъци или да са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Друго условие е да обработват не повече от 10 000 дка земя сами или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон.