Министерството на земеделието и храните одобри окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014. Слоят е одобрен в изпълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), със заповед на министъра на земеделието и храните.
 
Също така, съгласно наредбата е одобрен и окончателният обхват на специализирания слой „Постоянно затревени площи”, със заповед на земеделския министър.
 
Данните са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2015 година, както и за последващо извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през кампания 2014 заявления за подпомагане, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Предстои да се извърши окончателна оторизация и плащания на площ за 2014 година.
 
Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Ще се изплатят допълнителни субсидии на земеделските стопани, при които първоначално е изплатена по-малка сума, а за земеделски стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.
 
При несъгласие с резултатите от извършените от Разплащателната агенция окончателна оторизация и плащания на площ за 2014 г., всеки земеделски стопанин може да оспори тези резултати чрез обжалване на издаваното от Разплащателната агенция официално уведомително писмо, в което същите са посочени.
 
От МЗХ съобщават още,  че предстои изготвяне на отговори на всички подадени възражения срещу проекто обхвата на двата слоя, които не подлежат на обжалване. 
 
Съответната заповед, като общ административен акт, подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на Р България в едномесечен срок от съобщението за издаването й, а за подалите възражения - в 14-дневен срок от получаване на отговора на възражението.


Заповед № РД 46-287 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014

 

Заповед № РД 46-288 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Постоянно затревени площи”


© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!