Окончателният специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013 е одобрен със заповед на министъра на земеделието Димитър Греков, съобщават от Министерството на земеделието и храните.

Одобреният окончателен специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013, заедно с останалата информация от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) – цифрови географски данни за физически блокове, както и нова Цифрова ортофото карта (ЦОФК) вече са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК и последващо извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през кампания 2013 заявления за подпомагане съгласно Закона за  подпомагане на земеделските производители и за извършване на окончателна оторизация и плащания на площ за 2013 година, както и с цел обезпечаване на кампанията по прием на заявления за подпомагане през 2014 година, уточняват от МЗХ.

Въз основа на извършената окончателна оторизация Разплащателната агенция, при необходимост, ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ, като ще изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, при които  първоначално е изплатена по-малка сума, а за земеделски стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума, се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Слоят е актуализиран чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта /ЦОФК/ на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2013 г. и отразяване на резултатите от теренни проверки извършени през годината от страна на Технически инспекторат към ДФЗ-РА и областните и общински структури на МЗХ, както и чрез разглеждане на подадени възражения срещу обхвата на първоначално изготвения специализиран слой.

Също така при получаване на резултатите от окончателните кръстосани проверки, кандидатите, които в периода 06 декември 2013 – 06 януари 2014 г. са подали възражения срещу обхвата на първоначално изготвения специализиран слой, съгласно чл. 72, ал. 2 от АПК, следва да бъдат уведомени с индивидуални писма за резултатите от разглеждане на възраженията им.

От МЗХ съобщават, че предстои изготвяне на отговорите на възраженията за всички кандидати и изпращането им. Посочените по-горе писма – отговор на подадените възражения са част от процедурата на чл. 66 и следващите от АПК по издаване на общ административен акт (в случая заповедта на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013). Като такива те сами по себе си не подлежат на отделно обжалване. На обжалване подлежи общия административен акт (заповедта), като съгласно чл. 82 и чл. 132 от АПК тя може да се обжалва пред Върховния административен съд на Р България, а съгласно чл. 179 сроковете за това са един месец от съобщението за издаването на заповедта за кандидатите, неучаствали в процедурата чрез подаване на възражение, или в 14-дневен срок от получаване на отговорите на възраженията - за кандидатите подали такива.

Важно е да се отбележи, че подаването и разглеждането на възражения не е последната възможност на кандидатите за оспорване на резултатите от извършените от Разплащателната агенция окончателна оторизация и плащане на площ за 2013 година. При несъгласие с тях, вкл. на основание обхвата на окончателния специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013, всеки земеделски стопанин може да оспори тези резултати чрез обжалване на издаваното от Разплащателната агенция след окончателната оторизация официално уведомително писмо (индивидуален административен акт), в което същите са обективирани.

В този смисъл, за да защитят индивидуалните си права, заинтересованите земеделски стопани, несъгласни с окончателните резултати по заявлението си за подпомагане следва да изчакат издаването на уведомителното писмо и да го обжалват по познатия административен и/или съдебен ред, съобщават от МЗХ.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!