Министерството на земеделието и храните предлага промени в Наредба № 11 за прилагането на направлението за сеитбообръщение по мярка 214 Агроекологични плащания на ПРСР 2007-2013. Това става ясно от проект за промяна на Наредбата на зам.-министъра на земеделието Васил Грудев, публикувана на интернет страницата на МЗХ.

 

Основните изменения и допълнения са свързани с нотифицирани пред Европейската комисия промени, касаещи прилагането на направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“. Oписани са новите изисквания по отношение взимането на почвени проби. Измененията са свързани с промени в сроковете на пробовземането и размера на площите, от които трябва да бъдат взети почвени проби.

 

В проекта за изменение и допълнение на Наредба № 11е разписано и измененото изискване по управление относно площите, върху които земеделските стопани трябва да осигурят растителна покрива през зимния период.

 

Същевременно, в текста е отразено и актуализираното ниво на годишното компенсаторно плащане по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“. С цел избягване на двойното финансиране от европейските фондове в областта на директните плащания и развитието на селските райони, размерът на плащанията е диференциран в зависимост от това дали площите се заявяват и като междинни култури за изпълнение изискването на поддържане на екологично насочени площи в стопанството (за площите, които не се използват за междинни култури съгласно Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания – 90.88 евро/ха; за площите, които се използват за междинни култури съгласно Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания екологично насочени площи – 20.45 евро/ха;).

 

В резултат на промени в националната нормативна база се въвеждат нови Минимални изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита (ПРЗ).

 

Прецизирани са текстове относно заявяването на животни по направления от мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 и мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007 - 2013 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!