Приемът по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства за млади фермери“ ще стартира през втората седмица на месец ноември. Това става ясно от актуализираният индикативен график, публикуван от Министерство на земеделието храните и горите (МЗХГ).
 
 
Според графика приемът ще продължи до края на месец декември 2017 г. А самото подаване на проектните предложения ще се осъществява единствено онлайн през Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН).
 
С цел избягване на двойно финансиране, е добавено изрично условие към датата на подаване на проектното предложение, кандидатите да не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г.
 
Въвежда се и инвестиция в дълготрайни материални/нематерилни активи с минимален размер от 700 лв. 
 
Калифорнийските червеи, зайци и пъдпъдъци остават извън приоритетните сектори, въпреки оставащия приоритет за секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“. Освен това се въвежда и изискване да не се ограничава регистрацията на правни основания.