В новата Национална програма за развитие на лозаро-винарския сектор предвидена възможност и за финансиране на разходите на лозарите и винарите за събиране на реколтата на зелено. По мярката се предвидени 3 млн. евро за целия програмен период – от 2014 до 2018 г. По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се подпомага извършването на резитби, с които се отстраняват или унищожават напълно зелени, все още неузрели гроздове, за намаляване до нула на добива от даден лозарски имот.

 

Лозовите насаждения, подлежащи на подпомагане, трябва да са в добро агротехническо състояние. Според Наредба 2 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Лозарската програма, е недопустимо за подпомагане по мярката необраното грозде, отглеждано с цел получаване на продаваем продукт, оставено в лозовото насаждение в края на гроздобер.

 

Прилагането на мярката е недопустимо за един и същи лозарски имот през две последователни години, както и в случай на пълно или частично увреждане на насажденията преди резитбата на зелено, вследствие на природно бедствие, като слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които унищожават над 30% от средногодишната продукция на даден гроздопроизводител за предшестващия тригодишен период.

 

Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Събиране на реколтата на зелено“ е до 50% от сумата от преките разходи за отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката. Преките разходи за отстраняване на гроздовете се изчисляват на база формирани пределни цени на хектар в зависимост от броя на лозите, но не по-малко от 2500 броя налични лози в ха при допустимо пропадане до 5%.

 

Загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката, се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от три години преди прилагането на мярката, умножено по площта на лозарските имоти, подлежащи на подпомагане, и умножено по цена за килограм грозде, определена със заповед на министъра на земеделието и храните. Кандидатите за финансово подпомагане по мярката подават лично или чрез упълномощено лице в ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското стопанство заявление за участие в периода от 15 април до 15 май включително.

 

В срок до 20 май всяка година ИАЛВ извършва анализ на очакваната пазарна ситуация за изкупуване на гроздето от съответната реколта и изготвя предложение до министъра на земеделието и храните за обявяване прилагането или мотивирано становище за неприлагането на мярката за съответната година. В срок до 31 май министърът на земеделието и храните със заповед обявява дали ще се прилага или не мярката за съответната година. За предоставяне на финансова помощ се подава заявление по образец в периода от 16 юли до 1 август.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!