Земеделското министерство има подробен анализ за предимствата и недостатъците на българското селско стопанство като целта е този анализ да послужи за най-точното определяне на нуждите на земеделските производители и на селското стопанство като цяло за следващия програмен период. Това каза в Добрич Янислав Цветанов, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието и храните, предаде Фермер.БГ. Сред недостатъците той посочи демографските фактори, сред които и високите нива на безработица, които оказват негативно влияние върху Програмата за развитие на селските райони.

„Проблемите в селските райони са свързани основно с ниската производителност на труда и ниската добавена стойност, ниската степен на разнообразяване на икономиката и ниското ниво на ползване на интернет. Подробно е анализирано и състоянието на животновъдството – тенденцията, за съжаление, е за трайно намаляване на броя отглеждани животни. За периода от 2006 до 2011 година като тенденция се очертава ръст в дела на растениевъдната продукция, но от друга страна има повишаване на броя на заетите в пенсионна възраст, ниско образование и ниска квалификация на заетите в този сектор.

Анализите показват криза и в животновъдството, и в зеленчукопроизводството, при трайните насаждения също има вариации. Много стопани не обръщат внимание на управлението на риска на техните стопанства, свързани с някои климатични промени и природни бедствия. А когато става въпрос за износ на земеделска продукция, тя е ориентирана главно към непреработени селскостопански продукти“, коментира Янислав Цветанов. И допълни, че обект на анализа е и опазването на околната среда.

„Доста широк е аспектът на възможностите, които могат да бъдат подпомогнати с мерките от ПРСР. Анализът съдържа и swot анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите пред българското селско стопанство. Цветанов посочи, че най-слабите страни на родното селско стопанство са раздробената и поляризирана структура на стопанствата. „В България има около 370 000 земеделски стопанства. Затруднен е достъпът до пазари, особено на малките стопанства, които произвеждат малки обеми – това са т.нар. в настоящия програмен период полупазарни стопанства. Факт е и слабата диверсификация на дейността в земеделките стопанства. Сред слабите страни на нашето селко стопанство е и лошото състояние на инфраструктурата, проблемите с поливната инфраструтура, както и ниското качество на живот в селките райони като цяло“, коментира още Цветанов. И допълни, че слабото коопериране на земеделките стопанства също е сред негативите към момента. „В настоящата ПРСР имаше мярка „Организации на производители“, която имаше постоянно отворени приеми, но нямаше желаещи. Само 1-2 са организациите, които се възползваха от подпомагането по тази мярка“, коментира още Янислав Цветанов.

По думите му подобряването на местните услуги, прилагане на подхода Лидер, балансирано и устойчиво използване на ресурсите, развитие на икономиката в селките райони, мрежа за широколентов итернет, специална подкрепа за малките и средните стопанства в отделна подпрограма – това са част от предизвикателствата, но и възможностите, които ще има в новата ПРСР 2014-2020 г.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!