Кметът на община Дългопол Георги Георгиев предложи на парламента законови промени в подкрепа на коректните ползватели на земеделски земи, които плащат навреме дължимите арендни или наемни вноски.
 
 
Писмото на кмета постъпи в Комисията по земеделие на Народното събрание. Неговите предложения ще бъдат обсъдени от депутатите в хода на работата по подготвяните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).
 
Предложенията на Георги Георгиев са продиктувани от въпросите на местното население на община Дългопол, което има горчив опит с некоректни ползватели на земеделски земи. Хората в Добруджа срещат проблеми и при разпределението на пасища и мери от общинския и държавния поземлен фонд.
 
Конкретно кметът предлага промени в член 37 от закона, който се отнася до създаването на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и ползвателите.
 
 
Сега ал. 2 от този член на закона „не защитава в своята цялост правата на собствениците на земеделски земи, като дава възможност на ползватели, които не са платили дължимите арендни и наемни вноски, да участват в споразумението, да обработват земи, за които не са изплатили дължимите суми, както и да ги заявяват за подпомагане“, отбелязва Георги Георгиев в становището си.
 
Кметът настоява в закона изрично да се запише, че в споразумението могат да участват само ползватели, които са изплатили задълженията си за предходните стопански години, като конкретно са посочени дължимите арендни и наемни вноски към физически или юридически лица. Предложението е ползвателите да удостоверяват това с декларация.
 
Предвижда се срокът за сключване или актуализиране на споразуменията за създаване на масиви да се запази, както досега - до 30 август за следващата стопанска година.