Фермерите с малки стопанства могат да разчитат на безвъзмездна помощ от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) за изготвяне на проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства“, чийто прием се очаква да стартира през април 2018 г. 
 
 
В специална анкета Фермер.БГ попита читателите си Ще се възползвате ли от безплатен проект за инвестиции по мярка 4.1.2?
От над 370 отговорили, почти половината - 49.33%, са посочили, че не възнамеряват да кандидатстват по инвестиционната мярка. 
 
От друга страна обаче има 29.49 на сто, които са отговорили, че ще се възползват от възможността и че и друг път са работили с НССЗ и са останали с положителни впечатления. 
 
14.75 процента от отговорилите на анкетата посочват, че ще кандидатстват по мярката, но няма да се възползват от безплатния проект. 
Тези, които досега не са работили със службата по съвети в земеделието, но ще предпочетат да използват безплатния проект, са 6.43 процента от участниците в анкетата. 
 
По тази подмярка малките стопанства ще могат да получат подпомагане и за реализация на проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Службата предлага съдействие и при подаването на проектните им предложения в новата електронна платформа ИСУН.
 
 
Допустими за подпомагане по подмярката са регистрираните земеделски производители, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем (СПО).
 
Има и изискване над 50 % от СПО на стопанството да е от секторите плодове и зеленчуци; етерично-маслени и лекарствени култури; животновъдство (включително пчеларство).
 
Субсидии по това направление могат да получат и стопани, които не са одобрени по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г., подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от ПРСР 2014 – 2020 г.