За три години производителите на памук у нас са получили над 13 млн. лв. директни плащания по схемата за специално подпомагане за тази култура.
 
 
Земеделският министър Румен Порожанов представи в писмен отговор на въпрос от депутата Румен Георгиев каква подкрепа осигурява държавата за развитие на памукопроизводството в страната.
 
Заедно със субсидиите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) фермерите в бранша могат да кандидатстват и за подпомагане по Схемата за специално плащане за култура памук. 
 
Според министъра от 2015 г. това е основната форма за подпомагане с директни плащания на това производство в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.
 
„В основата на тази схема стои принципът за плащане на площ. Целта е земеделските стопани, които отглеждат памук, да получат специална подкрепа в допълнение към подкрепата по СЕПП“, отбелязва Румен Порожанов.
 
 
За да получат специално плащане за памук, земеделските стопани трябва да отговарят на няколко условия. Те трябва да имат площи, засети с памук, като минималната гъстота на посевите трябва да бъде не по-малко от 8 000 броя/декар.
 
Освен това трябва да докажат със сертификат или друг документ, че използваните сортове са вписани в Сортовата листа на България за съответната година или в Европейския каталог на полските култури.
 
Поставено е също условие памукът да е произведен на територията на страната, а стопанинът да има сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция. Когато производителят е също и преработвател, той може да предостави и складови разписки.
 
От началото на сегашния програмен период България прилага максималния бюджет по схемата, определен по европейския регламент. За 2015 г. той е бил 2 345 603 евро, а за 2016 г. и за всяка следваща година до 2020 г. включително е 2 604 554 евро годишно.
 
„През периода 2015-2018 се наблюдава тенденция на увеличение на броя на подадените заявления за подпомагане по схемата, както и на заявените площи“, коментира министърът.
 
 
За Кампания 2015 заявления за подпомагане са подали 60 земеделски стопани с общо декларирани площи от 2 870 хектара и оторизирани плащания е в размер на 3 858 600 лева. По време на Кампания 2016 заявления са получени от 120 земеделски стопани за общо 5 043 хектара, като са отпуснати 4 393 611 лева.
 
За Кампания 2017 заявленията са най-много. Внесени са от 153 фермера за 5 534 хектара, а оторизираните плащания са в размер на 4 817 154 лева. При следващата кампания - 2018, обаче е налице значителен спад. Заявления за подпомагане са подали 109 стопани, а площите са едва 4 330 хектара.
 
„Схемата за специално плащане за култура памук е включена в Предложението на Комисията за Регламент относно стратегическите планове по ОСП след 2020 г., с което се създава предпоставка за продължаване на подкрепата на памукопроизводството в България“, подчертава Румен Порожанов.
 
Възможност за подпомагане на памукопроизводството има и в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Стопаните могат да получат инвестиционна подкрепа чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.
 
Министърът уточнява, че се подпомагат инвестиции, свързани със купуване на нови машини, съоръжения и оборудване, специализирани транспортни средства, строително-монтажни работи, нематериални инвестиции, както и общи разходи, свързани с реализация на проекти.
 
Максималният размер на общите допустими разходи, представени от един кандидат, възлиза на левовата равностойност на 1 млн. евро.

Следете темата и на cap4us.fermer.bg.