Центърът за иновативно земеделие разработи форма за проверка за зелени плащания, чиято цел е да подпомогне земеделските стопани при планиране на дейностите в стопанството и да улесни кандидатстването за директни плащания през кампания 2015. Това съобщи за Фермер.БГ Свилен Костов, Председател на Центъра за иновативно земеделие. 


Зелените плащания се прилагат в три направления, в зависимост от структурата на земеделското стопанство, неговия размер и отглежданите култури - разнообразяване на културите, запазване на постоянно затревените площи и отделяне на екологично насочени площи в стопанствата на фермерите.

 

Формата позволява на фермерите да проверят кои изисквания за зеления компонент, свързани с разнообразяване на културите и отделянето на екологично насочени площи, трябва да покриват техните стопанствата. 
 

Интерактивният интерфейс позволява лесно въвеждане на основна информация за площи и култури за дадено стопанство, а резултатът се визуализира на екрана. Формата може да бъде достъпена и директно оттук : http://cia-bg.org/Form/green_calc

 

Разнообразяването на отглежданите култури е първото изискване, което земеделските стопани трябва да прилагат в своите стопанства. При изчисляването на площта, която заемат отделните култури, Разплащателната агенция ще отчита културите в периода от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване.


Второто изискване е отделянето и поддържането на екологично насочени площи (ЕНП). Европейското законодателство дава възможност на всяка държава-членка да определи видовете площи, които трябва да се отделят и поддържат в земеделските стопанства с цел опазване на биоразнообразието, традиционните практики и елементи на ландшафта.  ЕНП могат да са част от обработваемите площи на стопанството, засети с определени култури или под угар, а също така и елементи на ландшафта (единични и групи дървета и синори), които не се използват за земеделска дейност, но са част от стопанството (налично е правно основание за ползване на тези площи).


Третият елемент на зелените плащания е запазване на постоянно затревените площи. Ако фермерът стопанисва екологично чувствителни постоянно затревени площи, те ще бъдат включени като част от слой „Постоянно затревени площи“, поддържан от Министерство на земеделието и храните. Екологично чувствителните постоянно затревени площи са тези, които попадат в защитени зони по Натура 2000, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Изискването за зелени плащания е свързано със забрана за разораване на тези площи, както и превръщането им в обработваеми земи.


Намаленията за неспазване на условията за зелени плащания са сериозни, като стопаните могат да загубят до 50 % от цялата сума по схемата. Допълнителни санкции за неспазване на изискванията, ще се налагат от 2017 г.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!