Представители на общините Балчик и Генерал Тошево се запознаха с начините за подаване на проекти чрез Информационната система за управление и наблюдение. Това стана на среща, организирана от екипа на Областния информационен център – Добрич, която се проведе в заседателната зала на община Генерал Тошево. 
 
 
Чрез практическа демонстрация присъстващите на семинара видяха как работи системата ИСУН 2020. Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич, показа как се подава проектното предложение в модула „Е-кандидатстване“. След задължителната регистрация се създава потребителски профил, попълва се и се подава електронен формуляр. Демонстрирано беше как се прикачват необходимите приложения към него. Кандидатите имат 24 часов достъп до формуляра, който могат редактират, да го проверят за грешки и непопълнени полета, да го запазят, да добавят или махнат приложенията към него. При електронно кандидатстване проектното предложение се подписва с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). Отчитането, както и цялата комуникация с Управляващия орган се осъществява отново чрез ИСУН 2020.
 
Целта на практическото обучение е бенефициентите по подмярка 7.8 „Изграждане на местна идентичност“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие да могат да работят с ИСУН 2020 и да подадат своите проектни предложения. Допустими кандидати по тази мярка са читалища и юридически лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на общините Генерал Тошево и Балчик.
 
 
Финансирането е 100% в границите от 4 889, 50 до 39 116 лева. Допустими дейности са организирането и провеждането на събития с акцент върху нематериалното наследство. По този начин ще се постигне опазването и популяризирането както на местните обичаи и традиции, така и редица типични за региона продукти и храни. Читалищата са средище, в което се концентрират културно и историческо наследство. Не на последно място сред целите на мярката стои опазването на природните дадености на региона.
 
МИГ „Балчик-Генерал Тошево” стартира процедурата за прием на проектни предложения по подмярка 7.8 от ПРСР от 11 февруари.
 
Бенефициентите могат да подават документи до 8 април. Сдружението беше сред осемте организации с нестопанска цел, които получиха одобрено финансиране по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ през януари тази година. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проектните предложения е в размер на 344 088,70 лева. 
 
Очаква се през март Местната инициативна група да отвори процедура за прием на документи по подмерките 4.1, 4.2 и 6.4, които се отнасят съответно за инвестиции в земеделски стопанства, в маркетинг и преработка на селскостопански продукти и подкрепа за неземеделски дейности в малките населени места. 
 
Срещата в Генерал Тошево беше оценена от присъстващите като изключително ползотворна и полезна. Екипът на ОИЦ-Добрич остава на разположение за съдействие  при работа с електронната система ИСУН 2020.