Земеделските стопани няма да могат да обработват земи, през които минават съобщителни кабели. Комуникационните мрежи в нивите ще „отхапват" ивици с ширина 2 метра плюс разстоянието между самите кабели или ширината на каналите.
 
 
Това стана ясно от приложение към проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 
 
Документът е разработен съвместно от три ведомства – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на земеделието, храните и горите, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Издаването на наредбата се изисква от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
 

Сервитутите са свързани с ограничения за собствениците и ползвателите на земеделски земи.

 
По определение „Поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик.“ При учредяване на сервитут в земеделски земи, в неговия обхват се забранява обработката на почвата – разораването, а също сеитбата и създаването на трайни насаждения.
 
 
Проектът на наредба предвижда при разполагане на въздушни кабелни електронни съобщителни мрежи през земеделски земи ширината на сервитутите да бъде хоризонталното разстояние между крайните проводници плюс 2 метра - по 1 метър от двете страни. Същото важи и за подземните мрежи, ако са положени в канали, шахти или колектори.
 
Два пъти по-тесен сервитут е предвиден при подземни кабелни електронни съобщителни мрежи, когато са предназначени за полагане директно в земята. Това може да бъдат тръби, снопове тръби, канални системи без шахти и кабели с подходяща обвивка. 
 
В тези случаи според проекта сервитутът ще бъде равен на ивица по оста на трасето с широчина равна на хоризонталното разстояние между крайните проводници или защитни тръби плюс 1 метър - по половин метър от двете страни.
 
При преминаване през овощни градини с височина на дърветата до 4 метра няма да се правят просеки. Вместо това от двете страни на въздушната мрежа ще трябва да се осигурява минимално разстояние от 1,25 метра чрез изсичане и подкастряне на единични дървета и клони.
 
Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 25 февруари тази година.