Водата е сред най-важните компоненти в производстовот на храна от селското стопанство. Но докато плодовете и зеленчуците са отличен източник на вода, отглеждането им изисква големи количества вода. Без достатъчна, качествена и достъпна вода, европейското селско стопанство е обречено, пише ec.europa.eu. 
 
 
Като цяло 44 процента от общото ползване на вода в Европа е за селско стопанство, като на места достига и 80 процента. 
С нарастването на населението в света и промените в климата се засилва рискът от вредни климатични условия като суша, натискът върху природните ресурси нараства. Ето защо Европейската комисия създаде дългосрочна и краткосрочна стратегия, за да се осигури по-устойчиво използване на водата. 
 
Работна група се зае с организирането на засилването на инвестициите и разпространението на най-добрите практики в европейското селско стопанство. Заедно с тях работиха активно и редица учени. Общата им работа доведе до създаването на хъб на знанието (knowledge hub), фокусиран върху водата и селското стопанство
 
Очаква се към края на 2018 година хъбът да бъде подготвен окончателно и да започне да функционира, като свързва интегрирани източници на информация, докато генерира нови познания за всеки аспект от използването на водата. Това ще става през интернет портал. 
 
Комисията работи върху качеството на водата и устойчивото земеделие чрез инициативи, фокусирани в климата, науката и платформата на ЕС за управление на подхранването на почвата във фермите. 
 
 
Този инструмент ще компилира информация като сателитни данни, проби от почвата и данни за парцела, като директно ще помага на фермерите да взимат информирани решения за дейността във фермата. Оптимистичната идея има за цел да представлява обмен на информация между самите фермери и институциите, като подпомага цялата гама от грижи за околната среда. 
 
С нарастващите проблеми относно качеството и достъпа до вода, Европейската комисия ще продължи да окуражава и да инвестира в  устойчиво използване на водата в селското стопанство. 
 
На 29 ноември ЕК представи своето Комюнике за бъдещето на храната и селското стопанство. В него е записано предложение за нова начин за работа със страните-членки, за да се подсигури използването на вода, където е необходимо, а не да се разхищава. 
За да се достигне до по-амбициозни резултати, бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще продължи да подкрепя и инвестира в изследвания и иновации в сектора.
 
С внедряването на технологиите за интелигентно напояване и инструментите за управление на подхранването на почвата, използването на водата вече е по-добре управлявано. Бъдещата политика със сигурност ще даде възможност на революцията на дигиталното земеделие да се разгърне в по-голям мащаб в целия Европейски съюз.