Износът на слънчоглед от България за пазарната 2017/18 година се очаква да надмине съществено миналогодишния, като може да достигне около 900 хил. тона.
 
 
Прогнозата е част от Ситуационно-перспективния анализ за предлагането и потреблението на слънчоглед през тази пазарна година, публикуван от отдел „Агростатистика“ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Благоприятните предвиждания се дължат и на оценките за значително намаление на експортния потенциал на основни износители на слънчоглед в Черноморския регион, като Украйна и Русия.
 
По предварителни данни от края на декември през 2017 г. производството на слънчоглед в България е в размер на 1.9 млн. тона – с 1.2% над нивото от предходната година. Увеличението се дължи на малко по-високия среден добив - с 2.3%, при относително запазване на реколтираните площи, където е отчетен незначителен спад с 0.1%.
 
В резултат от по-високото производство и значително по-големите преходни наличности, оценявани на 470 хил. тона, общото предлагане на слънчоглед през пазарната 2017/18 година се предвижда да нарасне с близо 7% на годишна база, като достигне около 2 480 хил. тона. 
 
 
Производството на слънчоглед в страната традиционно надхвърля съществено вътрешното потребление, отбелязват експертите на министерството. Значителна част от продукцията обаче се изнася и през последните години се наблюдава тенденция на увеличение на вноса основно поради повишените индустриални нужди.
 
През предходната 2016/17 година общият внос на слънчоглед - маслодаен, обелен и шарен, нараства над два пъти спрямо предходната година, като достига 214.7 хил. тона, показват данни на НСИ. Най-значителни количества са доставени от Румъния – 123.1 хил. тона при увеличение със 76% на годишна база, и от Молдова – 65.7 хил. тона, където ръстът е над седем пъти.
 
В България се внася главно маслодаен слънчоглед – 198.2 хил. тона или над 92% от общия внос за 2016/17 година.
 
Очакванията на експертите са, че общото потребление на слънчоглед в страната през тази пазарна година ще бъде малко над 2,1 млн. тона – с около 14% повече в сравнение с предходната година, поради очаквано увеличение на износа и нарасналите потребности в производството на слънчогледово масло.
 
 
През последните години се наблюдава тенденция на увеличение на производството на слънчогледово масло в страната под влияние на силното търсене за износ и сравнително ниските цени на суровината на вътрешния пазар. Очаква се тази тенденция да продължи и през сегашния сезон, като употребата на слънчоглед за преработка в слънчогледово масло може да достигне около 1.1 млн. тона – с 10% повече на годишна база, отбелязват анализаторите от министерството.
 
С развитие на дейността на преработвателните предприятия в страната, износът на слънчогледово масло нараства от 38 хил. тона през 2006/2007 година до 200-300 хил. тона годишно за последните четири сезона. Така, освен в един от лидерите в експорта на слънчоглед в световен мащаб - заедно с Румъния, България се превръща и във важен износител на слънчогледово масло, показва прегледът на данните.
 
През периода септември-ноември 2017 г. по тарифните позиции за слънчогледово масло са изнесени 97 хил. тона, което е с 14% повече спрямо същия период на предходната пазарна година. От тях 56.7 хил. тона са насочени за страни от ЕС, а 40.3 хил. тона - за трети страни.
 
Употребата на слънчоглед за други цели се предвижда да се запази на нивото от предходните няколко години – около 105 хил. тона. През изминалата 2016/17 пазарна година от страната са изнесени 678.1 хил. тона слънчоглед. Количеството е с около 5% по-малко спрямо предходната година, поради засилената конкуренция в Черноморския регион, сравнително ниските цени на международните пазари, както и нарасналата индустриална употреба в страната.
 
Източник: МЗХГ
 
Средната експортна цена на слънчогледа е 576 долара/тон или с 3% под нивото от предходната година. Близо 75% от количествата, реализирани извън страната през сезона, са насочени за страните от ЕС - общо 505.1 хил. тона. Основните вносители са Нидерландия - 122,1 хил. тона, Германия - 89,8 хил. тона, и Франция - 83,2 хил. тона.
 
Доставките за ЕС намаляват с 12% спрямо предходната маркетингова година, предимно защото експортът за традиционните контрагенти Испания и Португалия е паднал наполовина. Износът за трети страни е в размер на 173 хил. тона, главно за Турция  - 86.6 хил. тона.
 
В края на маркетинговата 2017/18 година преходните запаси от слънчоглед ще се свият до около 370 хил. тона.
 
Окачествяването на слънчогледа от реколта`2017, извършено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), показват, че 78% от анализираните проби отговарят на условията на стандарта за качество на слънчогледовото семе, при 79.2% преди година.
 
През 2017 г. обаче се отчита най-висок дял на слънчогледа, отговарящ на стандарта по отношение на маслеността – 96.1%, при 94.3% през 2016 г. Резултатите сочат, че в качествено отношение, слънчогледът от реколта‘2017 напълно задоволява нуждите на преработвателната промишленост, както за производство на масла, така и за белен слънчоглед.
 
Средната изкупна цена на маслодайния слънчоглед за 2016/17 година е 651 лв./тон или с 4,3% под нивото от предходната година, показват данни на САПИ. От началото на пазарната 2017/18 година слънчогледът се изкупува на съществено по-ниски цени спрямо година по-рано, под влияние на високото предлагане в страната и развитието на международните пазари.
 
Средно за периода септември 2017 г. – февруари 2018 г., изкупната цена на маслодайния слънчоглед намалява с 16.9% на годишна база, като стойностите по месеци са в тесните граници от 542 лв./тон до 554 лв./тон. До края на текущия сезон може да се очаква цените на слънчогледа в България да останат сравнително ниски под натиска на високото предлагане на маслодайни семена в световен мащаб, в това число и в ЕС. 
 
Фактори, които могат да окажат влияние за известно покачване на цените са намаленият потенциал за износ от Русия и Украйна през настоящата година и очертаващата се конкуренция между преработватели и износители в страната.
 
 
Според Европейската комисия, общото предлагане на слънчоглед в ЕС-28 през 2017/18 година се оценява на 11.4 млн. тона. Това е с 13.1% над нивото от предходната година, поради ръст на производството със 17.6% и 11% по-високите начални наличности. Предвид високото предлагане в рамките на Съюза, вносът на слънчоглед от трети страни се очаква да се свие с близо 36%.
 
Експерти от ЕК прогнозират за настоящия сезон вътрешното потребление на слънчоглед в ЕС да се увеличи с 14% на годишна база до 10.3 млн. тона. Ръст се очаква и при износа за трети страни – с 16.3%, до 472 хил. тона. Предвижда се в края на тази пазарна година наличностите от слънчоглед в ЕС да бъдат 656 хил. тона или с близо 2% по-малко спрямо година по-рано.