В края на 2013-а година анализи на независими експерти отчитат, че отново селското стопанство е един от ключовите за България отрасли на икономиката, който допринася за социално-икономическата стабилност в държавата. Ефектът от работата на аграрния сектор е най-силен в по-малките общини и селски райони, където е основен, а в някои региони и единствен източник на доходи.

 

Отчетеният в края на годината икономически растеж от 0,8% се дължи главно на реализираният износ, който спрямо миналата година бележи допълнителен ръст от 6,7%. Главен принос за положителните данни има секторът на зърнопроизводството, който и тази година гарантира значителни приходи на чуждестранна валута в България, макар цените на зърното да бяха по-ниски от предходната 2012-а. Именно заради силният износ на зърно в края на лятото и началото на есента, търговският баланс на страната отчете излишък в размер на 125.1 млн. евро. С това дефицитът натрупан от началото на 2013 г. се сви до 1.3 млрд. евро или 3.3% от БВП, при отрицателно салдо от 6.2% за съответния период на 2012 г.

 

* позиция на селското стопанство в БВП на икономиката на България. Следва да се има предвид, че под позицията "износ", значителната част от него е от аграрния сектор

дял на селското стопанство в БВП на България - 2013

 

Макар зърнопроизводството да е водещ отрасъл по отношение на износа, то произведената крайна продукция от сектор Животновъдство е близо 2 пъти повече като стойност, сочат още данните за 2013-а.

 

Водещата роля на селското стопанство по отношение на икономическата и социална стабилност в страната е поредното доказателство, че подкрепата към сектора под формата на финансово подпомагане е задължителна. Тук следва да се добави и нуждата за облекчаване на административната тежест върху фермерите, както и предоставянето на условия и възможности за по-облекчено кандидатстване с инвестиционни проекти по европейските програми. В някои области на селското стопанство е логично държавата да упражнява ефективно и по нужда да въведе актуални регулаторни механизми, които да стимулират родното земеделско производство и пазарната реализация на продукцията, както на вътрешния пазар, така и за износ.

 

Сериозен положителен ефект върху развитието на селските региони на страната би имало и въвеждането на преференциален облекчен данъчен режим, който да подпомогне инвестициите в земеделски и неземеделски дейности, както и стартирането на дейност на нови фирми в отрасъла.

 

Изплатените национални субсидии в аграрния сектор ( държавни доплащания) на практика се възвръщат многократно и краткосрочно към бюджета, като според анализатори те трябва да бъдат опорен стълб в процеса на пазарно развитие и стабилизиране на сектора.

 

Данните на икономистите сочат още, че през 2013-а селското стопанство осигурява значителен ръст в свързани бизнес сектори като - агрохимическа промишленост, внос на автомобили и тежкотоварни превозни средства, строителство, транспортни и спедиторски услуги, внос и сервиз на земеделска техника. Съществен е и ръстът на финансовите услуги в агробизнес сектора, който е предпочитан от лизингови дружества и банки, поради своята устойчивост и перспективност.

 


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!