Дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба трябва да притежават сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от него длъжностно лице, според Закона за защита на растенията. Това означава, че лицето, което отговаря за растителната защита на земеделското стопанство, следва да е придобило изискуемия документ при използване на ПРЗ от професионална категория, уточняват от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
 
Притежаващите висше образование с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ получават този сертификат след подаване на заявление по образец в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и приложено копие от диплома за посоченото образование в областта на аграрните науки. В този случай сертификатът се издава безсрочно.
 
Когато професионалните потребители и дистрибутори нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, те могат да получат сертификат за използване на ПРЗ от професионална категория на употреба, след преминаване на обучение във висши училища или институции в системата на професионалното образование. За да им бъде издаден сертификат, лицата трябва да подадат заявление по образец в ОДБХ с приложено заверено копие от документа за преминато обучение. Срокът на валидност на сертификата е 10 години.
 
В електронна страница на БАБХ може да се направи справка за категорията на употреба на препаратите за растителна защита.
 
Също така на страницата на Агенцията е поместен и списък с одобрените висшите училища и институции за обучителни програми „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” към 21.12.2015 г.