Изготвя се проект на Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година, пише в бюлетина на Областна дирекция „Земеделие“-Кюстендил.
 
 
Програмният период за прилагане на мерките включени в настоящата Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година приключва на 15 октомври 2018 г. Съответно държавите членки, които желаят да продължат да подпомагат сектора трябва да изготвят нова програма, съгласно разпоредбите на Регламент 1308/2013, Делегиран регламент 2016/1149 и Регламент за изпълнение 2016/1150. 
 
Програмите трябва да включват една или повече от допустимите мерки за подпомагане, ясна стратегия за прилагане, очаквани резултати в края на програмния период и детайлизирана национална концепция за управление. В процес на финализиране е проект на национална програма за периода 2019-2023 година, която ще включва мерките „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. 
 
Мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагат успешно и в рамките на настоящата програма,  а мерките „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“ се включват в новата програма, с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, както и за подобряване на процеса на управление на риска.
 
Определеният от Европейската комисия годишен бюджет за първите две години (2019 и 2020 г.) от програмата е 26 762 000 евро. Годишният бюджетът за останалите три години (2021, 2022 и 2023 г.) ще бъде определен след утвърждаването на Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2026 г.