Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък добавена стойност ( ЗДДС) е публикуван на страницата на Министерството на финансите (МФ). Проектът отразява измененията в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г.

 

Във връзка с въвеждането на новия режим за касова отчетност на ДДС нормативно се уреждат правилата за регистрацията, прекратяването и прилагането му. По отношение на въведения механизъм за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури в проекта на Правилник са разписани ясни правила за разграничение при документирането, декларирането и отчитането на доставките, за които се прилага механизма, спрямо останалите доставки с оглед последващия контрол и превенцията от измами.

 

За доставките на стоки при условията на финансов лизинг са регламентирани правила в случаите на промяна на договор за лизинг, както и при заместване на лизингополучател с нов лизингополучател. В проекта се предлага и разпоредба за доставките на услуги, свързани с вноса на стоки, които ще се облагат с нулева ставка.

Изтеглете проектите на правилници и наредби от следните линкове:

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);
 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства;
 

Наредба за изменение и допълнение Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!