Нелоялни търговски практики спъват огромното мнозинство от заетите в земеделието и хранително-вкусовата промишленост на Европейския съюз.
 
 
Около 90% от анкетираните в рамките на проучване, организирано от Европейската комисия, потвърждават изцяло или частично, че в Общността съществуват неприемливи търговски практики. Като примери са цитирани плащане на селскостопанска хранителна продукция в периоди, по-дълги от 30 дни, както и промени в договорите, които се извършват едностранно или имат обратна сила.
 
Повечето анкетирани са заявили, че според тях тези практики се случват често или дори много редовно. Освен това мнозинството запитани са на мнение, че земеделските стопани са вероятно най-уязвимото звено във веригата за доставки на храни – за тях е най-вероятно да бъдат засегнати от нелоялните търговски практики.
 
Общо е мнението, че е необходимо да се предприемат действия за справяне с този проблем и че равнището на ЕС е най-подходящото, като очакванията са да бъдат предприети съответните законодателни мерки.
 
Повечето анкетирани смятат, че действията на ЕС биха довели до по-добро прилагане на правилата относно нелоялните търговски практики, както и до увеличаване на правната сигурност за предприятията и гарантиране на равнопоставеност на вътрешния пазар.
 
На 6 декември 2017 г. във форума на високо равнище по въпросите на веригата на предлагането на храни в Брюксел комисарят по земеделието на ЕС Фил Хоган подчерта значението на една справедлива и добре функционираща верига за доставки, която да позволи на фермерите да извлекат максимална полза от единния пазар на Съюза.
 
 
„Земеделските стопани получават все по-малък дял от добавената стойност, която се генерира в хранителната верига на ЕС. За да се справи с този въпрос, през 2018 г. Европейската комисия ще предложи мерки за подобряване на функционирането на веригата за доставка на храни чрез укрепване на позицията на фермерите на пазара и подпомагане на защитата им от бъдещи шокове“, заяви комисарят Хоган.
 
По време на общественото обсъждане  в периода  от август до ноември тази година са събрани доказателства и становища от широк кръг от заинтересовани страни, в това число земеделските производители и техните организации, предприятия по веригата от земеделие, публични органи на държавите-членки, институциите на ЕС, както и потребителите и техните организации. Целта беше да се събере информация за три ключови въпроса, свързани с позицията на земеделските стопани по веригата на доставки: нелоялни търговски практики, прозрачност на пазара и сътрудничество на производителите.
 
Коментарите в отговор на поставените над 1500 въпроса за консултацията ще се използват при изготвянето на законодателни предложения за борба с нелоялните търговски практики още през първата половина на 2018 г.
 
Различни мерки за засилване на позициите на земеделските стопани при водене на търговски преговори вече са въведени като част от Регламента за обща организация на пазара (ООП) - общите правила, които обхващат селскостопанските пазари на ЕС.