Тръгват проверки към фермерите във връзка с мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., гласи проект на заповед. Вижте кога ще спират плащанията по мярката.
 
 
В началото на месец март министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов подписа заповед за старт на приема на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2019 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Началната дата е 1 март. И тази година обаче няма да се приемат заявления за поемане на нов ангажимент или за разширяване на вече поет такъв по мярка 11 и 10 „Агроекология и климат“. Изключение правят единствено дейности по направление Пасторализъм по мярка 10.
 
От обнародвана по-рано наредба за мярка 11 става ясно, че 284 евро/ха е определеният годишен размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (период на преход) за фуражни и полски култури, при площи, които бенефициентите са заявили до 1 януари 2018 г. Ставката пада на 282 евро/ха за бенефициентите, които са заявили площите си след тази дата.
 
168 евро/ха пък е определеният размер за сертифицираните биопроизводители, които гледат фуражни и полски култури, с площи, заявени до 1 януари 2018 г. Биофермерите, които са заявили площите си след тази дата, трябва да получат ставка от 166 евро/ха.
 
Плащанията обаче ще бъдат получени от фермерите след направени проверки от страна на институциите. От съобщение, публикувано на сайта на ресорното ведомство става ясно че, съгласно чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г., когато при проверка на място или административни проверки, извършвани от Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция, се установи неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита, изискванията по управление по ангажименти за площи и животни, годишните агроекологични плащания се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите. Съобщението е във връзка с проект на заповед за изменение на Заповед № РД 09-144 от 23.02.2017 г. Фермери и заинтересовани имат срок от един месец от публикуване на съобщението, да дадат своите предложения за промяна.
 
[news]
Според методиката, финансовата помощ по направлението ще се отказва изцяло на фермерите, когато:
- се установи, че договорът с контролиращото лице е прекратен и не е подновен, т.е всички одобрени парцели, животни или пчелни семейства не се контролират в годината на кандидатстване;
- кандидатът за подпомагане възпрепятства извършването на проверка на място;
- не са предоставени изискваните документи по чл. 40 от Наредба 4.