Производителите на плодове и зеленчуци, бенефициенти по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2018 г. трябва да попълнят и подадат електронен опис за реализираната продукция, съгласно чл.32, ал.1 от Наредба № 3. Как обаче да стане това по правилния начин и какво реално се изисква от фермерите?
Електронният опис представлява документ, доказващ реализацията на произведената продукция от заявените от фермерите култури по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. Описът съдържа 5 категории, които трябва да бъдат прецизно попълнени от кандидатите за плащане – вид на документ, доказващ реализирана продукция; номер на документ; дата на издаване; реализирана култура; реализирано количество по предоставения документ в килограми.
 
На пръв поглед изглежда елементарно. Какво обаче трябва да направят производителите, за да са сигурни, че са изрядни пред институциите. 
 
В колона 1 кандидатът избира от падащото меню вида на документа, като опциите са няколко:
 
- Фактурa за изкупена продукция;
 
- Фискален бон/Касовa бележкa;
 
- Складовa разписка;
 
- Договор за покупко-продажба;
 
- Приемо-предавателен протокол;
 
- Кантарна бележка.                                                                                                                                                                                                                     
Тук фермерите трябва да са внимателни и да посочат коректно документа, доказващ реализираната от тях продукция. За всяка отделна култура, в случаите, които се предоставя един документ, доказващ реализация на повече от една култури, информацията от един и същ документ се въвежда за всяка отделна култура.
 
Колона 2 се попълва съответния номер на документа с арабски цифри. Когато е предоставен договор за покупко-продажба или приемо-предавателен протокол, полето може да съдържа и текстови символи.
 
В колона 3 се попълва датата на издаване на документа. Това е задължително за попълване поле. Датата трябва да бъде изписана във формат dd/mm/yy (дата/месец/година) за всички документи, съгласно чл. 32, ал.6 на Наредба 3 от 17.02.2015 - всички предоставени документи следва да бъдат издадени в периода: 01.02.2018 г. - 31.01.2019 г.
 
Колона 4 - Реализирана култура - попълва се от падащо меню, което включва единствено допустимите за подпомагане култури по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци, като се избира реализираната културата, която следва да е ясно идентифицирана (точно наименование) в съответния предоставен докумен. 
 
Допустимите за подпогане култури по схеми: 
 
I. Схема за обвързано подпомагане на зеленчуци - оранжерийно производство: 1. Домати - оранжерийни; 2. Краставици -  оранжерийни; 3. Пипер – оранжериен;
 
II. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група): 1. Домати; 2. Краставици; 3. Пипер; 4. Корнишони; 5. Лук – кромид зрял; 6. Патладжан; 7. Моркови; 8. Чесън; 9. Картофи; 
 
III. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуц:  1. Дини; 2. Пъпеши; 3.Главесто зеле;.
 
IV. Схема за обвързано подпомагане за плодове: 1. Ябълки; 2. Круши; 3. Кайсии/зарзали; 4. Праскови/Нектарини; 5. Череши; 6. Вишни; 7. Ягоди; 8. Малини; 
 
V. Схема за обвързано подпомагане за плодове: 1. Сливи; 2. Десертно грозде.  
 
 
В колона 5 - Реализирано количество, съгласно предоставения документ в килограми, се попълва реализираното количеството в килограми от съответната култура за всеки документ.
 
Описът се подава на хартиен и електронен носител. Таблицата, която може да изтеглите оттук, е във формат xls.
 
При подаване на декларацията и описът в сроковете по чл. 32 на Наредба 3, заявителите са длъжни да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като кандидата пише "Вярно с оригинала" и се подписва. При попълване на таблицата, не се обединяват редове и по никакъв начин не се променя формата на зададената таблица.
 
Попълненият опис по образец се подава oт 2 до 31 януари 2019 г.