Относителният дял на аграрния сектор в общия износ, внос и стокообмен за страната бележи увеличение на годишна база, като достига съответно до 17,1%, 10,9% и 13,8%. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), обработени от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) през 2016 г.
 
 
По данни на НСИ, през миналата година аграрният стокообмен на България нараства с 6,8% спрямо предходната година, като се отчита увеличение както на износа, така и на вноса на селскостопански стоки. В резултат от изпреварващия темп на увеличение при износа, положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната бележи ръст от 17,1% на годишна база, достигайки 1 198 млн. евро.
 
 
През 2016 г. аграрният стокообмен с ЕС се повишава с 10,9% на годишна база, като Съюзът заема дял от 69,6% от общия аграрен износ и 79,2% от аграрния внос. При обмена на селскостопански стоки с трети страни, се наблюдава лек спад спрямо 2015 г. – с 3%. Основен принос за това има намалението на стокообмена с Арабските страни с 10,9%.
 
През изминалата година ЕС остава основен партньор в аграрната търговия на България, формирайки 73,5% от общия обмен на селскостопански стоки на страната. По предварителни данни, през 2016 г. аграрният стокообмен със страните от ЕС, е в размер на 5 057 млн. евро, с 498 млн. евро или 10,9% над нивото от предходната година. 
 
 
Сред страните от ЕС, най-значителен обмен на селскостопански стоки през годината, е осъществен с Гърция, Румъния, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Полша и Франция. 
 
Съседките ни - Гърция и Румъния представляват общо около 33,7% от аграрния стокообмен на България с ЕС, като формират 36,5% от изпращанията и 30,3% от пристиганията на селскостопански стоки от ЕС, пише още в Анализа на аграрната търговия на България през 2016 г.