Механизмът за обратно начисляване на ДДС при сделките със зърно ще се прилага за две години. Експерти от НАП разясниха пред земеделските производители някои преходни разпоредби, заложени в Закона за ДДС, който влезе в сила от 1 януари 2014 г.

Данъкът ще се възстановява на земеделските производители в 30-дневен срок – ускорено възстановяване, след подаване на справката декларация от земеделските производители. Дори да има наложена проверка от НАП, производителят получава средствата си в този срок. Ако се наложи ревизия, тя отново не спира възстановяването на данъка в 30-дневен срок.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:
Ако е направено авансовото плащане с фактура през 2013 г., а данъчното събитие възниква след 01 януари 2014 г., за аванса трябва да се приложат новите правила – т.е. механизъм на обратно начисляване. За тази цел авансовата фактура, издадена през миналата година, трябва да се анулира. Това се прави на датата на данъчното събитие – или когато зърното се предаде. Издава се нова фактура, в която се посочва цялата данъчна основа на доставката, а не само разликата за доплащане. За анулирането се издава протокол, предвиден в ЗДДС.

Когато данъчното събитие по доставката е възникнало до края на миналата година, но данъчният документ следва да се издаде след тази дата, се прилага старата практика – т.е. доставчикът дължи и начислява данъка по доставката.

Друго преходно правило в ЗДДС гласи, че когато след 1 януари, включително, възникнат основания за промяна на данъчна основа по доставка, на която данъчното събитие е извършено преди промените, изменението на тази данъчна основа се извършва чрез издаване на известие като се прилага стария ред.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!