Земеделски производители ще могат да се възползват от държавната помощ за отстъпка от корпоративния данък срещу направени инвестиции и през 2023 г. Промяната в Закона за корпоративното подоходно облагане бе приета на второ четене в Парламента на 6 декември.

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

Следващата стъпка е Министерството на земеделието да нотифицира помощта съгласно актуалното европейско законодателство за 2023 г. Едва тогава фермерите могат да очакват нови указания и отваряне на прием.

В досегашните правила за прилагане на схемата „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” е посочено, че са допустими инвестициите в нова сграда или земеделска техника. С промените в закона обаче се разширява обхватът на допустимите инвестиции. Например:

торохранилища, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса, силажни ями, скрепери, съоръжения за компостиране, за съхраняване на минерални торове, инсталации за пречистване на отпадъчни води, инсталации за ВЕИ, включително такива, които използват биомаса, прикачни, сменяеми машини за минимална обработка на почвата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, пивоти, помпени станции, генератори, водни помпи, активи за прецизно земеделие и иновации, включително система за идентификация на животни, GPS устройства, дронове, метеорологични станции, роботизирани системи, оранжерии с електронно управление на микроклимата, дигитално напояване, камери за охлаждане, системи за автоматично складиране, измиване, сортиране и пакетиране на готовата продукция, техника за консервационно земеделие и др.

Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на регистрирани земеделски стопани за данъчната им печалба от производство на непреработена растителна и животинска продукция, когато преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, които

•    са придобити до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването; 
•    са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
•    са с обща настояща стойност до 500 000 евро (лихвеният процент е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия към 31 декември на годината на преотстъпване, а определеният праг не може да се заобикаля чрез изкуствено разделяне на новите активи;
•    не заместват съществуващи активи.

Дейността на фермера трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване. Това обстоятелство се декларира всяка година с годишните данъчни декларации до изтичане на тригодишния срок.

Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50% от настоящата стойност на новите активи, определена към датата на предоставяне на помощта.