31 юли е крайният срок за подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и по чл. 201 от ЗКПО от: самоосигуряващи се лица, включително земеделски производители, и фирми – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда, определен в закона. В декларацията се посочва размера на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. В случаите, когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тя се подава от лицето, придобило дохода. Не се посочва единствено удържаният данък за доходи от трудови правоотношения.

Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника, декларират дължимия данък за тримесечието с подаването на горепосочената декларация в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Тоест декларацията се подава три пъти в годината, като за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.

В най-масовият случай декларацията по Чл.55 (образец 4001) се подава от:
* ако сте самоосигуряващо се лице, подавате декларация за авансовия данък за доходите, получени през второто тримесечие на 2013 г. ( по чл.55 от ЗДДФЛ);
* ако сте земеделски производител, подавате декларация за авансовия данък за доходите Ви, получени през второто тримесечие на 2013 г. ( по чл.55 от ЗДДФЛ), и ако сте реализирали селскостопанска продукция или сте получили субсидии, т.е. имате приходи от дейността;
* ако сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице трябва да декларирате в новата декларация по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и внесете дължимите авансови вноски до 31 юли.

Tези декларации се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка или по интернет, подписани с електронен подпис. Срокът за плащане на данъка е срокът за подаването на декларацията, т.е. 31 юли.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъци и нови срокове може да бъде получена на телефона за информация на НАП: 0700 18 700, на цената на един градски разговор.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!