Днес е крайният срок за промяна в предварителните регистри по чл. 72, ал. 5 от ППЗСПЗЗ. Промяна в декларациите и заявленията може да се извърши както и за отстраняване на допуснати грешки или неточности по инициатива на Общинската служба по земеделие, или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.

 

Това е и крайният срок, в който Общинската служба по земеделие предоставя на председателя на комисията по чл. 37 в, ал 1 от ЗСПЗЗ предварителния регистър и картата на границите на масивите, заедно с декларациите по чл. 69 (от собственици) и заявленията по чл. 70 (от ползватели) включително в цифров вид.

 

Ето списък с всички важни настоящи и предстоящи дати:

 

Дата

 

Нормативно основание

Действие

15 август

Чл. 72, ал. 5 от ППЗСПЗЗ

краен срок за промени в предвари-телните регистри - при промяна в декларациите и заявленията, както и за отстраняване на допуснати греш-ки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявле-ния на заинтересуваните лица;

 

15 август

Чл. 72, ал. 6 от ППЗСПЗЗ

краен срок, в който ОСЗ предоставя на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70, включително в цифров вид.

 

20 август

Чл. 72, ал. 7 от ППЗСПЗЗ

- краен срок за:

1. определяне от комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ;

2. определяне от комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта), и

3. изготвяне от комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумение-то, за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и за попадащите в границите на масивите пътища и напоителните канали, които не функционират.

 

25 август

(10 септември)

Чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ

Картата на масивите за ползване и регистъра, изготвен от комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съдържащ данни за масивите за ползване, за ползвателите и за номерата на имотите по картата на възстанове-ната собственост (идентификаторите по кадастралната карта), за площта, категорията, начина на трайно полз-ване, правно основание на ползва-нето, съответно за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и полските пътища се оповестяват в срок до 25 август за споразумението и в срок до 10 септември - за разпределението по реда на чл. 72, ал. 3 (служебно разпраделение).

30 август

(15 септември)

Чл. 74, ал. 4 от ППЗСПЗЗ

Промени в проектите на регистъра и картата могат да се правят по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица в срок до 30 август за споразумението и в срок до 15 септември - за разпределението.

 

30 август

Чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

Чл. 73, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

краен срок за сключване на доброволно споразумение;

 

 

10 септември

чл. 37 в, ал. 3, т.2 (т. нар. бели петна)

Краен срок за заплащане на сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 (т. нар. „бели петна”)

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за участниците в служебно разпределение, този срок е до 1 октомври!

 

15 септември

Чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ, чл. 72в, ал. 3-4

краен срок за изготвяне на проект за разпределение на ползването на земите по масиви по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните!

 

1 октомври

Чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Чл. 75а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

краен срок за издаване заповед на директора на ОДЗ за разпределение на масивите в землището. В запо-ведта се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне, в картата на съще-ствуващи и възстановими стари граници и в картата на възстанове-ната собственост напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател.

10 октомври

Чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ,

Чл. 75а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ

 

краен срок за обявяване на заповедта на директора на ОДЗ по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ в кметството, в сградата на ОСЗ и на интернет страниците на ОДЗ и съответната община. Заповедта се обявява заедно с окончателните регистър и карта на ползването и може да се обжалва по реда на Администра-тивнопроцесуалния кодекс.