Изплатени са над 70 млн. лева (70 148 373 лв.) по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ по ПРСР 2014-2020 г., съобщи ДФ „Земеделие“ (ДФЗ). 

Близо 5 млн. лева потеглиха към сметките на пчелари за 2020 г.

Подпомагане получиха 29 781 земеделски стопани, кандидатствали по подмярката чрез схемите на директните плащания и държавните помощи. 

Оторизираните средства са за извършени дейности в секторите „Растениевъдство“ (за културите от приложение № 1 от Наредба № 2 от 5.08.2020 г.), „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“.

От ДФЗ припомнят, че подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща секторите: „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“.

Средствата на останалите бенефициенти, които са кандидатствали чрез инвестиционните мерки на ПРСР 2014-2020 г., ще бъдат изплатени след приключване на всички административни проверки. 

Финансовата помощ се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Плащанията за кандидатите по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ ще бъдат извършени след приключване на административните проверки на данните в заявленията.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и животновъдството (свине и птици).