Близо 9,4 млн. лв. (9 364 201 лв.) са изплатени по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.) за периода от 20 до 26 януари 2022 г. 

Гласувайте: Съгласни ли сте с рязкото вдигане на осигурителния праг?

Подпомагане получават 20 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:

•    по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 352 476 лв. по един проект;
•    по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” са наредени 29 160 лв. по един проект;
•    по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” са наредени 359 686,87 лв. по 3 проекта;
•    по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 8 151 894,36 лв. по 7 проекта;
•    по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени  317 967,20 лв. по 4 проекта;
•    по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 63 174,32 лв. по 3 проекта;
•    по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ са наредени 89 842,25 лв. по един проект.