По подмярка  6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. са одобрени за следващ етап на разглеждане 149 проекта, съобщават от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

Фермери, имате ли проблем с кандидатстването по COVID 1?

Разплащателната агенция е приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения. 

 Разпределеният бюджет по процедурата е в размер на 68, 453 млн. лв., а одобрените проекти са с обща стойност от близо 33 млн. лв.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

"От оценените на административно съответствие и допустимост 258 проекта, с общ размер на заявената финансова помощ от над 70 млн. лв., до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигат 149 проекта. ДФЗ ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка чрез ИСУН", уточняват от ведомството.

В едноседмичен срок след получаването на известията кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда. 

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.