Бенефициентите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще могат да обжалват предварителното ранкиране на проектите, за които има наличен бюджет, веднага след обявяването им. Това е само едно от приетите предложения, след пускането на проектонаредбата за обществено обсъждане. 
 
Предложението на обжалването идва от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Мотивът за това е тромавата администрация.
 
 
Според експертите в момента, при несъгласие от страна на бенефициента за правилността на предварително оценяване на неговия проект, той не може да обжалва въпросната стъпка от процеса на обработка на заявлението за подпомагане и до момента на получаване на официален отказ на проекта може да минат и две години от входирането на проекта. Едва след това бенефициента има право да обжалва въпросното административно решение. Междувременно, проекта няма да бъде въобще разпределен за обработка, въпреки че бенефициента може да е прав. БАКЕП смята, че така разписаната ситуация е предпоставка за прилагане на изключително лоши практики от страна на администрацията, отговорна за обработка на проектите.
 
Прието е още и предложението им адмистративният акт за резултата от предварителната оценка да включва списък с информация за присъдените точки по всеки критерий на всяко проектно предложение и основанието за непризнаване на заявени от кандидата точки.
 
В новия прием по подмярката ще бъдат включени и предприятия, които са регистрирани в годината на кандидатстване. Всички тези, а и още много други предложения, са приети и ще влязат в окончателния вид на наредбата. 
 
По индикативни данни на аграрното ведомство, вторият прием по подмярката е заложен за месец ноември 2017 г., с предвиден бюджет от 100 млн. евро.