България ще може да изнася комбинирани фуражи и фуражни добавки за Китай. Това стана факт след подписването на двустранен протокол между заместник-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и Джъ Шупин, министър на Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската народна република /ГАНКИК/ в Будапеща.
 
 
Министерството на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е българският изпълнителен орган по настоящия протокол. Той влиза в сила от датата на неговото подписване и ще е със срок на валидност от пет години.
 
Комбинираните фуражи на растителна основа и фуражните добавки трябва да са от преработвателни предприятия, одобрени или регистрирани от БАБХ. Комбинираните фуражи на растителна основа и фуражните добавки могат да се изнасят за Китай само след като ГАНКИК одобри преработвателните предприятия, препоръчани от МЗХГ.
 
Всички регистрирани и одобрени преработвателни предприятия трябва да имат създадена система за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP), както и да я прилагат или да притежават система за управление на качеството, основана на концепцията за HACCP, а също и да прилагат система за обратно изземане на продукта и за проследяване. 
 
Контролът върху суровините, производството, преработката, съхранението, транспортирането и хигиената на съоръженията за временно съхранение в близост до пристанището също ще бъде засилен. Целта е да се избегне всякакво замърсяване на комбинираните фуражи на растителна основа и на фуражните добавки с почва, животински трупове и оборски тор, растителни и животински остатъци.
    
БАБХ ще трябва да засили официалния контрол и върху предприятията, произвеждащи и преработващи  комбинирани фуражи на растителна основа и фуражни добавки, както и да осъществява рутинен надзор върху тях, за да гарантира качеството, безопасността и здравния статус на изнасяните продукти.