Националната био асоциация (НБА) разпространи отворено писмо до премиера Бойко Борисов, земеделския министър Румен Порожанов и Европейската комисия с искане да се подновят спрените субсидии за биоземеделие, както и да се решат проблемите в работата на електронната система за очертаване на площите ИСАК и на системата ФЕРМА за вписване на правните основания за ползване на земите.
 
 
Асоциацията настоява също Главният инспекторат на Министерския съвет да извърши проверка на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – това е Дирекцията „Развитие на селските райони” на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
„Нашата страна пое ангажимент още през предходния бюджетен период на ПРСР 2007-2013 г. да достигне все още недостижимите 8% биосертифицирани площи от всички обработваеми земеделски земи. Според базата данни на Евростат за 2016 г., в Република България биосертифицираните площи са под 4%, въпреки значимия растеж през 2015 и 2016 г. За сравнение Австрия е с 21% биосертифицирани площи, а средно за целият ЕС процентът е 6.7“, отбелязва документът, подписан от председателя на управителния съвет на НБА Слави Трифонов.
 
Биопроизводителите припомнят, че въпреки целите на Общата селскостопанска политика (ОСП), МЗХГ обявява нулеви години на прием по основните агроекологични направления по мерки 10 – „Агроекология и климат“ и 11 – „Биологично земеделие“ през Кампания 2014 и Кампания 2018. 
 
„От приетите заявление през Кампания 2017 г. масово се отказват плащания на био производители. В изпратените уведомителни писма от ДФЗ-РА е упоменато, че след направена административна проверка се установява несъвпадение с кадастралните граници по поземлени имоти, тоест няма географско припокриване. Това явление се наблюдава дори при трайни насаждения, които имат и изградени ограждения по границата си“, подчертава писмото.
 
Документът обяснява подробно как не се уважават жалбите и настояванията на земеделските стопани за проверки на място. Служителите на техническия инспекторат, когато извършват проверка на заявените парцели при кандидатстване за подпомагане при застраховане на плодове и зеленчуц,и констатират по-големи площи на всички парцели и те са записани в констативните протоколи, което е служебно известно на отдел „Биологично земеделие“ в ДФЗ-РА, но в крайна сметка се зачитат по-малките стойности от площта на заявения парцел и по този начин се прекратява биологичния ангажимент. Като санкция земеделският производител трябва да върне сумата от предходните години – цялата или проценти от нея. 
 
 
„Причината за това положение не е в биопроизводителя, а в системата ИСАК (за очертаванията) и системата ФЕРМА (за правните основания), които са разработени на различен софтуер WINDOWS и DOS и затова не може да се получи пълно припокриване и копиране на всички парцели от предходната година. Служителите на общинските служби в съдебни заседания и писма казват, че софтуера не е съвършен, че се получават отклонения, че не може да се копират площите от предходната година, но въпреки това производителяj е с прекратен ангажимент“, подчертава писмото.
 
Биопроизводителите изразяват силно възмущение от работата на ИСАК. „За какво съвършенство на системата ИСАК говорим като всяка година се пише, че кампанията по очертаванията стартира на 1 март, а реално това става през април. И през Кампания 2018, ситуацията е същата. Отваряне на заявлението започна в последните дни на месец март, но то не може да се затвори /т.е. приключи/, а сме месец април“, обяснява асоциацията.
 
В Отвореното писмо НБА пита защо органът по управление на ПРСР не е приел гарантиран бюджет по мярка 11 - "Биологично земеделие", за да гарантира компенсаторните плащания към вече създадените биологични стопанства по Програмата по мярка 214 - "Агроекологочини плащания".
 
От асоциацията искат Главният инспекторат „да установи начина и реда, по който се вземат решенията в Комитета по наблюдениепо ПРСР 2007-2013 и 2014-2020 г. и дали Комитетът действително съумява да изпълни целите, за които е създаден или играе ролята на "параван" за прокарване на лобистки интереси?“ 
 
„Настояваме за взимане на национално отговорно решение за спешно финансиране на мярка 11 - "Биологично земеделие", за да се поемат компенсаторните плащания към стопанствата с приключил ангажимент по мярка 214 - "Агроекологични плащания“, се казва още в писмото до премиера.