Как цифровите технологии улесняват изготвянето на отчети за местообитанията в земеделските земи, използвайки онлайн приложение и информационна система за екологично насочените дейности в земеделските стопанства?

Агроиновации: Опитът на Гърция в цифровизация на полското зеленчукопроизводство

Експертен екип работи над това в рамките на пилотен иновативен експеримент. Той се изпълнява в Ирландия от Регионалния клъстер „Ирландия и Обединеното кралство“ като част от европейския проект SmartAgriHubs. Това е темата на 121 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Екологичният сравнителен анализ на агро-хранителните системи е необходимо условие, за да се постигне устойчивост в големите ферми и да се спазват международните схеми за сертифициране. Голям е и приносът му за добрата репутация на производителите на храни на пазара. 

Ето защо този пилотен иновативен експеримент (FIE) използва технология, която намалява логистичните усилия и разходи за изготвяне на доклади за местообитания в земеделски земи. Целта е да се направят екологични оценки, които по принцип изискват специализирана експертиза.

За да се предостави карта на земеползването, включително и на местообитанията в земеделските земи, трябва да се комбинират въздушни изображения, данни за биоразнообразието от географската информационна система (ГИС) и цифрова информация за парцелите

Екипът, който работи по този иновативен експеримент в Ирландия, има за цел да създаде онлайн приложение, което свързва снимки на дивата природа със система за управление на информацията. 

Данните се предоставят от земеделски производители, съветнически служби и консултантски организации. Разработената система събира информация за използването на земята, за да се изготвят отчети за отделни стопанства и техните екологично насочени дейности. 

Пилотният иновативен експеримент залага също на обработката на данни от земеделската техника, за да се подобри идентифицирането на местообитанията, като се използват възможностите на ортофотографията. Така се прави мащабирана фотокарта, върху която може да се извършват измервания на площ и обем.

121 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.