От Националната приходна агенция (НАП) информират, че има нови образци на декларациите за облагане на физически лица. За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2013 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат и доходите от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които по силата на закона или по избор на физическите лица се облагат по реда, предвиден за облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Те трябва да попълнят Приложение 2 – Доходи от стопанска дейност като ЕТ. Приложението се подава и от физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци, както и от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.

 

Приложение 3 се попълва за доходи от друга стопанска дейност. В това приложение таблица 1 е за доходи на лица, регистрирани като земеделски производители, от продажба на произведени непреработени продукти от селско стопанство, с изкл. на доходите от производство на декоративна растителност – код 01; доходи на лица, регистрирани като тютюнопроизводители, от продажба на произведени непреработени продукти от селско стопанство – код 02; доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет – код 03.

 

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. е до 30 април 2014 г. Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне също е до 30 април 2014 г. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2014 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

 

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2014 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

 

Новите образци на декларациите за облагане на физически лица можете да изтеглите от страницата на НАП: http://www.nap.bg/news?id=1766

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!