От догодина фермерите ще могат да получават по 60,83 евро/ха за зелено торене и органичното наторяване. Подпомагането ще бъде по Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал с общ бюджет за 5-годишния период от 143 377 583,96 евро.

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

Схемата предвижда два основни похвата на внасяне на външна органична материя в почвата:

•    Отглеждане па подходящи видове междинни непроизводствени култури с последващо зелено торене;
•    Внасяне па външна органична материя – обект на продукти от кръговата икономика (третирана органична материя от отпадъчна биомаса).

С интервенцията се цели намаляване на употребата на изкуствени торове – заместването им с естествени хранителни вещества, образувани в резултат на внасянето на външна естествена органична материя.

В рамките на екосхемата ще се подпомагат земеделските стопани за обработваеми земи, трайни насаждения и Постоянно затревени площи (ПЗП), върху които прилагат екологичните практики, изброени в интервенцията.

Планирани за подпомагане са 417 100 ха, като депутати питат на базата на какви данни е направено това изчисление. Друг техен въпрос, на който министър Явор Гечев дава писмен отговор, се отнася до пасищата:

„Предвид установените трайни практики за стопанисване на ПЗП на практика всички такива ще отговарят на условията за подпомагане с планираната ставка. В този смисъл защо липсва условие земеделски стопанин да има покритие с ЖЕ за площите, с които кандидатства?“, питат депутатите Десислава Танева и Мария Белова.

От Министерството на земеделието уточняват, че при планирането на стойностите в екосхемата са използвани данни от ИСАК за допустимите за оторизация площи по схемата за зелени директни плащания за периода 2019-2021 г. Анализирани са и данните от ИСАК за структурата на заявените за директни плащания земеделски площи съобразно типа земеползване. Отчетени са флуктуациите в площите, които земеделските стопани са декларирали като междинни култури за целите на екологично насочените площи в рамките на зелените изисквания. 

Предвид новите екологични практики при формирането на стойността на очаквания краен продукт по екосхемата е заложена стойността от 417 000 ха. Тя се базира на данните за допустимите за оторизация площи по схемата за зелени плащания за 2019-2021 г., информацията за междинни култури за 2019-2021 г. и коефициент на нарастване в резултат на новите практики и финансови стимули. 

Постоянно затревените площи следва да отговарят на изискването за допустим хектар, което цели освен прилагане на екологичните практики също така и извършване на земеделска дейност върху площта, която може да бъде включително и наличие на животински единици (ЖЕ). 

За ПЗП има и специална екосхема, която изисква екстензивна паша и наличие на ЖЕ. За да се спази принципът за липса на двойно финансиране за едни и същи дейности (чл. 36 от Регламент (ЕС) МО 2021/2116) не е написано изрично условие в екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал в рамките на ПЗП с ЖЕ, за да може животновъдите да получат подпомагане и по двете екосхеми без залагане на еднакви дейности.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg