Правителството одобри и предложи законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия.

 

Целта на предлаганите промени е да се постигне по-добра връзка с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти. Съгласно измененията представители на браншови организации ще участват в Управителния съвет на ССА, както и в координационните съвети на центровете за изследвания и иновации. Разписан е специален ред за осъществяване на взаимодействие с бизнеса при изпълнение на научни и научно-приложни проекти.

 

Промените водят и до въвеждане на финансова самостоятелност при управлението на паричните средства, определяне на параметрите на изразходването им, създаване на иновационни центрове и оптимизиране на структурата на Селскостопанската академия. Предвижда се значително увеличение на собствените приходи, с което ще се оптимизира и стабилизира научната, научно-приложната, експериментално-производствената дейност, както и ще се осигурят допълнителни работни места. Възможността да се получава възнаграждение, базирано на положения труд, ще доведе до по-висока активност на работещите в системата на ССА.

 

Финансовата промяна предполага по-добра мотивация за работа на служителите за създаване на качествен продукт. Опитните станции и експерименталните бази, които по сега действащия закон са държавни предприятия, ще се обособят като структурни звена на научните институти. По този начин ще се повиши възможността им за участие в програми за модернизиране и развитие като демонстрационни и образователни структури на институтите, посочват от пресцентъра на Министерски съвет.