Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт потвърди положителни резултати за болестта „Чума по дребните преживни животни“ (PPR) в животновъдни обекти в село Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, съобщиха от Българската агенция за безопасност по храните (БАБХ). 
 
 
Заболяването е констатирано за първи път на територията на страната и на Европейския съюз, като пробите са изпратени за потвърждение в референтната за чума по дребните преживни животни лаборатория на ЕС – CIRAD, Франция.
 
Заболяването не е зооноза, т.е. не е опасно за хората, но е изключително опасно за овцете и козите. Наличие на заболяването на определена територия рязко ограничава възможността за търговия с животни, както и с животинска продукция.
 
С цел ограничаване разпространението на болестта БАБХ незабавно разпореди предприемане на мерки. 
В тях влиза извършване на епизоотично проучване и проследяване през последните три седмици преди датата на съмнение на движения на дребни преживни животни, продукти получени от тях и странични животински продукти добити от тях, фуража и на транспортните средства, свързани с обектите.
 
Определяне на 3-километрова предпазна зона, около засегнатите обекти, която влиза село Воден; 10-километрова наблюдавана зона около селото, в която влизат следните населени места от община Болярово: град Болярово, село Вълчи Извор, село Горска Поляна, село Крайново, село Малко Шарково, село Ружица, село Странджа, село Шарково, село Ситово, село Иглика, село Мамарчево.
 
В населените места в 3-километровата предпазна и 10-километровата наблюдавана зони ще се извърши преброяване и актуализация на данните за дребните преживни животни и животновъдните обекти; ежеседмични клинични прегледи за чума по дребните преживни животни и други заразни болести във всички обекти за дребните преживни животни, като резултатите от прегледите да се документират; взeмане на двойни кръвни проби (цяла кръв и серум) от всеки един обект с дребни преживни животни по схема за откриване на 5% разпространение с 95% достоверност и изпращането им за изследване за чума по дребните преживни животни. 
 
 
В граничните общини Царево, Малко Търново и Средец от област Бургас, Болярово и Елхово от област Ямбол и Тополовград и Свиленград от област Хасково се забранява търговията, придвижването и транспорт на дребни преживни животни с изключение на тези предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит; търговията, придвижването и транспорт на едри преживни животни, отглеждани в обекти заедно с дребни преживни животни с изключение на:
 
- тези предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар;
- животни от държави членки, преминаващи транзит;
- транспортиране на ЕПЖ след получаване на разрешение от Централно управление (ЦУ) на БАБХ. 
 
Също така се забранява организиране на пазари и изложби на дребни преживни животни, а в случаите на извършване на транспорт на ДПЖ след разрешение на ОВЛ, транспортните средства подлежат на задължителна дезинфекция преди товарене и след разтоварване на животните.
 
Заболяването е разпространено в съседна Турция, но на този етап не е ясно как е проникнала заразата на територията на страната, посочват от БАБХ. 
 
То се предава при тесен контакт между животните. С цел предотвартяване неговото разпространение и засягане на нови ферми, ще бъдат извършвани проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на съответните области. При установяване на нерегламентирано придвижване на дребни преживни животни на собствениците (придружителите) на животните да бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение, а животните да бъдат незабавно умъртвени и труповете ще бъдат унищожени при спазване изискванията на Регламент (ЕО) 1069/2009.
 
БАБХ препоръчва фермерите временно да ограничат търговията и транспортиране на животни, както и посещение на ферми. Особено важно е да се избягват пътувания до ферми в южната ни съседка или в други трети страни.