Земеделското министерство обяви за обществено обсъждане проект на наредба, по която ще се установяват изкуствено създадени условия за подпомагане на фермерите със средства от ЕС.

 

ДФЗ ще проверява за изкуствено създадени условия за подпомагане на фермерите

 

Изискването да има такъв документ е записано в Закона за подпомагане на земеделските производители. Там е предвидено министърът на земеделието, храните и горите да издаде такава наредба след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства.

 

За изкуствено създадени условия ще се смятат резултатите от „действия или бездействия на юридически или физически лица, които са извършени за получаване на предимство, с цел набавяне на облага в противоречие с Европейското законодателство“, гласи определението в проекта.
 
 
На оценка подлежат всички кандидати и реални получатели на субсидии по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.), Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) и по схемите за директни плащания, включени в заявлението за подпомагане по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП.
 
Установяването на изкуствено създадените условия се извършва въз основа на индикатори за лична, правна, икономическа, външна или структурна свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители по мерките или подмерките на двете ПРСР и схемите за директни плащания.
 
Неприключилите в тримесечният срок от влизането в сила на наредбата досегашни производства ще бъдат довършени при условията и реда на новата наредба.
 
 
В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата изпълнителния директор на ДФЗ се задължава да издаде заповед, с която утвърждава индикаторите за лична, правна, икономическа, външна или структурна свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта.
 
Общественото обсъждане на проекта на наредбата е открито на 13 февруари 2018 г., като до 15 март 2018 г. всеки може да изпрати в Министерството на земеделието, храните и горите своите предложения за промени.