Върховният административен съд (ВАС) уважи жалбата на Националната овцевъдна асоциация, Националната асоциация за развъждане на млечните овце в България, Асоциацията за развъждане на млечните породи кози, Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България и Асоциацията за развъждане на млечни породи овце, с която асоциации оспорваха чл. 23 от Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания /ДВ бр.19/2017/г.
 
 
На 24 януари 2018 г. ВАС отхвърли жалбата на асоциациите като неоснователни. Този път в мотивите на съда е записано:
 
„Представителят на Върховна административна прокуратура, в съдебно заседание, дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне на решението в сила.
 
Върховният административен съд, втора колегия, в настоящия петчленен състав, намира жалбата за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 ал. 1 АПК и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна по следните съображения. Решението е валидно и допустимо, но неправилно. За да постанови акта си решаващият съд не е извършил цялостна и задълбочена преценка на доказателствата по делото, вкл. доводите и възраженията на страните. Това е довело до формираното на неверни правни изводи“.
 
Една от причините за отмяна на Наредба 3 е посоченото в доклада, че проектът не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз (ЕС), поради което не е приложена и не се налага прилагането на таблица за съответствието с правото на ЕС. Тази констатация е в пряко противоречие с изрично посочената в самия доклад необходимост от приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №3/2015 г., произтичаща от задължителната (по силата на чл. 288 от Договора за функциониране на ЕС) приложимост на Регламент /ЕС №1307/2013 г. и второ, с позитивното право на Европейския съюз в областта на установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, а именно – Делегиран Регламент /ЕС/№639/2014г. от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1307/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за изменение на приложение към същия регламент. Пренебрегнато е и задълбжителното условие на чл. 28, ал. 2, т. 5 ЗНА, императивно изискваща анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
 
Жалбата е насочена към обвързаното подпомагане.
 
„Не става ясно и как обвързаното с производството подпомагане е стимул за количеството животни, визирано в чл. 23 от Наредбата, а не касае други случаи, които се нуждаят от стимулиране. Чл. 52, ал. 6 от Регламент /ЕС/№1307/2013 г. изрично определя, че обвързаното с производството подпомагане е под формата на годишно плащане и се отпуска в рамките на определени количествени граници и въз основа на определен брой животни, т.е. количеството животни е критерий за размера на годишното плащане, свързано с обвързаното с производството подпомагане, а не дали да се плати и на кого.
 
[news]
От процесуална гледна точка - с оглед изискванията, визирани в чл. 20 и чл. 26, ал. 3 ЗНА - липсват установявания за фактическите и правни основания за оспорената разпоредба. Административната преписка не съдържа доказателства за предваритела оценка на въздействието, както и предварителни анализи и данни, на които се е позовал вносителят - зам. министър на земеделието и храните в доклада си до министъра и по-конкретно относно обосноваване на така предвидения минимален брой животни, разликите в условията за допустимост на подпомагането по отношение на минимално допустимия брой на овце майки (50) и кози майки (20) под селекционен контрол от една порода, както и с оглед изключване на условията за минимални бройки, за реализирани количества мляко и/или млечни продукти и регистрирани приплоди за допустимите за подпомагане животни от автохтонни породи“.
 
В решението на ВАС се казва още, че по делото липсват и доказатества за публикуване на Портала за обществени консултации на мотивите, съответно доклада и предварителната оценка за въздействието по чл. 20 ЗНА. От ксерокопието на страницата се установява публикуването само на проекта.
 
„Несъстоятелни са възраженията на касатора, че оценка за въздействието по чл. 20 ЗНА не се изисква за наредби, издавани от министри, а само за тези - на Министерски съвет. Никъде ЗНА не прави такова диференциация. Наредбата като подзаконов нормативен акт, във всички случаи трябва да отговаря на изискванията, визирани в Закона за нормативните актове. След като изрично е въведено изискване за наредби, издавани от Министерски съвет, на по-силно основание условията важат и за такива на министрите“, пише в решението на административните съдии.
 
Решението на ВАС е окончателно и с него се отменят разпоредбите на чл. 23 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, издадена от министъра на земеделието и храните.
 
Спорният чл. 23 гласи:
 
"Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2017 г., в сила от 28.02.2017 г.) (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си: 1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или 2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода. (2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да: 1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ: а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация - за животните, родени след 31.12.2009 г.; б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация - за животните, родени преди 31.12.2009 г.; 2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ; 3. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД. 4. са с доказан произход; 5. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството; 6. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП. (3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. (4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да отговарят на следните условия: 1. да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване; 2. в стопанството на земеделския стопанин да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване; 3. точки 1 и 2 не се прилагат за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7. (5) Условията по ал. 2, т. 4 и 5 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. (6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условията по ал. 4"