В обновената ПРСР, която бе публикувана официално тези дни отпада опцията ЕООД да кандидатства по мярка 6.1 Млад фермер, съобщава на своята страница Асоциация на българските села. В обновения вариант на мярката се казва, че под понятието „създаване на ръководител на земеделско стопанство“ се има предвид, лице, което е на не повече от 40 години, към момента на подаване на заявлението, което притежава съответните професионални умения и компетентности и покрива условията за допустимост и определение за създаване на стопанство.

 

В случай, че младия земеделски производител не се е установил като единствен ръководител на стопанството, той може да получи финансова помощ, при положение, че отговаря на определението за млад земеделски производител и упражнява ефективен и дългосрочен контрол по отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове в стопанството.

 

Допустими бенефициенти по Млад фермер:

Бенефициенти са земеделски производители – физически лица или еднолични търговци, които отговарят на следните критерии за допустимост:
- да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
- икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО - стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
- да са на възраст от 18 до 40 години (без да са ги навършили) към датата на подаване на молбата за подпомагане;
- да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
- тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство (описано по-долу);  да са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.

 

Допустими разходи
Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план.
Плащането на последната вноска се извършва само при коректно изпълнение на бизнес плана.

 

Условия за допустимост
Определение за създаване на стопанство
За начална дата на създаване на стопанство се има предвид една от следните дати, която е настъпила първа:
датата на регистрация за първи път като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители;
датата на подаванена заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район;
датата на започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
датата на започване на осигуряване като земеделски производители, с изключение на случаите, в които земеделският производител е осигурен на друго основание върху максималния за страната осигурителен доход.За да се счита за допустим за създаване на стопанство за първи път младият земеделски производител не трябва да е преминал нито едно от описаните по-горе изисквания с повече от 18 месеца. Крайната дата на създаване на стопанство е краят на втората година от датата, на която е стартирало създаването на стопанството.

 

Принципи при определяне на критериите за подбор

Критериите целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели. Критериите се основават на анализа и на практиката от прилагането на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и осигуряват съответствие и допълняемост с други стратегически документи. Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност, създаващи нови работни места, както и намаляването на регионалните диспропорции в социално-икономическото развитие.

 

В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:
- Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
- Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
- Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
- Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
- Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места. В процесът на оценка проектите на млади земеделски производители, които не са събрали минималният брой точки няма да бъдат одобрени за подпомагане.


Суми и проценти на предоставяната подкрепа:
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

 

ВАЖНО !!!
Бизнес планът трябва да покрива период от максимум 5 години като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта.

Младият земеделски производители не е допустим за второ плащане, ако:
не е покрил изискванията за професионални умения и познания в рамките на 36 месеца от момента на вземане на решение за отпускане на помощта;
не е изпълнил всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели към периода на проверка.В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства водещи до неизпълнение на договорни задължения, ползвателят не възстановява получената на първо плащане финансова помощ, но е недопустим за второ.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!